Regulamin świadczenia usług serwisu Zbadani.pl

Pobierz PDF

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.              DEFINICJE:

1.1          Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikami.

1.2          Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której integralną częścią jest Regulamin.

1.3          Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie i założyła Konto Użytkownika oraz korzysta z Usług albo korzysta z Usług dostępnych bez rejestracji w Serwisie.

1.4          Lekarz – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, która dokonała rejestracji w Serwisie i założyła Konto Lekarza oraz korzysta z Usług albo korzysta z Usług dostępnych bez rejestracji w Serwisie.

1.5          Placówka Medyczna – osoba prawna wykonująca działalność leczniczą oraz zarejestrowana jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, która dokonała rejestracji Konta Podmiotu Leczniczego.

1.6          Spółka – Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377574.

1.7          Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem www.zbadani.pl.

1.8          Rejestracja – proces utworzenia Konta przez Użytkownika, Lekarza lub Placówkę Medyczną.

1.9          Usługi – świadczenia Spółki określone w Regulaminie. Usługi świadczone są przez Spółkę bezpłatnie lub płatnie zgodnie z Cennikiem dostępnym w Serwisie lub w przypadku usług oferowanych dla Placówek Medycznych zgodnie z Umową zawartą z Placówką.

1.10      Konto – przypisany do Użytkownika, Lekarza lub Placówki Medycznej wpis w bazie danych Serwisu.

1.11      Konto Pacjenta – Konto utworzone przez Użytkownika w celu korzystania z usług Serwisu.

1.12      Konto Lekarza – Konto utworzone przez Lekarza w celu korzystania z usług Serwisu dostępnych dla lekarzy lub lekarzy dentystów.

1.13      Konto Placówki Medycznej – Konto utworzone przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub osobę prawną zarejestrowaną jako podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z poziomu Konta Placówki Medyczne możliwe jest tworzenie powiązanych z nim Kont Lekarzy.

1.14      Dokumentacja Medyczna – dokumentacja medyczna, o której mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.

1.15      Polityka Prywatności – odrębny dokument dostępny w Serwisie regulujący kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec osób korzystających z Usług.

1.16      Polityka Cookies – odrębny dokument dostępny w Serwisie określający zasady, sposoby i cele przetwarzania plików cookies.

1.17      Numer PWZ – numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

2.              STOSOWANIE REGULAMINU

2.1          Spółka ustanawia niniejszy Regulamin. Za pośrednictwem Serwisu dostępne są wskazane w Regulaminie Usługi świadczone przez Spółkę. Spółka świadczy Usługi na rzecz Użytkownika, Lekarza lub Placówki Medycznej poprzez Serwis w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.2          Regulamin obejmuje postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3          Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalanie i wydrukowanie.

2.4          Warunkiem korzystania z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług jest uprzednie zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie Regulaminu wraz z załącznikami.

2.5          Użytkownik, Lekarz oraz Placówka Medyczna zobowiązani są do korzystania z Serwisu i udostępnionych Usług w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich.

2.6          Regulamin wraz z załącznikami jest integralną częścią umowy zawieranej przez Spółkę z każdym Użytkownikiem, Lekarzem i Placówką Medyczną. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią dodatkowej umowy, jeżeli zostaje zawarta, Spółka oraz Użytkownik, Lekarz lub Placówka Medyczna są w tym zakresie związani dodatkową umową.

2.7          Kontakt ze Spółką możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@zbadani.pl lub korespondencyjnie na adres Spółki: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728, Warszawa.

2.8          Spółka nie pobiera opłat za komunikację z wykorzystaniem wskazanego w punkcie 2.7 środka porozumiewania się na odległość lub usług pocztowych, a kontaktująca się osoba ponosi ewentualne koszty takiej komunikacji zgodnie z warunkami umów, jakie zawarła z dostawcami usług telekomunikacyjnych lub pocztowych.

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.              REJESTRACJA I ZAKŁADANIE KONTA

3.1          W celu korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu (z wyłączeniem usług, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu), należy dokonać rejestracji w Serwisie i założenia Konta: Konta Użytkownika, Konta Lekarza lub Konta Placówki Medycznej.

3.2          Warunkiem założenia Konta jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie niezbędnych zgód oznaczonych w Serwisie podczas rejestracji.

3.3          Założenie Konta Użytkownika lub Konta Lekarza jest momentem zawarcia Umowy ze Spółką. Założenie Konta Placówki Medycznej jest momentem zawarcia Umowy ze Spółką, chyba że Placówka Medyczna oraz Spółka inaczej porozumiały się w innej umowie.

3.4          Konto jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem wybranym przez Użytkownika, Lekarza lub Placówkę Medyczną. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.

Konto Użytkownika

3.5          Użytkownik zakłada Konto Użytkownika. W celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika Użytkownik wypełnia przeznaczony dla Użytkowników formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, w tym podaje wymagane przez formularz dane osobowe. W tym celu może wykorzystać funkcjonalność połączenia z kontem w innych serwisach internetowych, w tym mediach społecznościowych.

3.6          Po poprawnym wprowadzeniu danych i wyrażeniu wymaganych zgód, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail lub numer telefonu wiadomość z hiperłączem lub kodem aktywacyjnym. Kliknięcie hiperłącza lub podanie kodu spowoduje założenie Konta Użytkownika.

3.7          Założenie Konta Użytkownika dla osób zarejestrowanych w starszej wersji Serwisu lub w innych serwisach Spółki może odbyć się na uproszczonych zasadach poprzez podanie dodatkowych danych weryfikacyjnych oraz potwierdzenie poprawności dotychczasowych danych osobowych.

Konto Lekarza

3.8          Lekarz zakłada Konto Lekarza. W celu rejestracji i założenia Konta Lekarza Lekarz wypełnia przeznaczony dla lekarzy formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie i postępuje w sposób określony w instrukcji dostępnej w Serwisie, w tym podaje wymagane przez formularz dane osobowe, wśród których znajduje się Numer PWZ.

3.9          Po poprawnym wprowadzeniu danych i wyrażeniu wymaganych zgód, Lekarz otrzyma na podany adres e-mail lub numer telefonu wiadomość z hiperłączem lub kodem aktywacyjnym. Kliknięcie hiperłącza lub podanie kodu jest niezbędne do założenia Konta Lekarza.

3.10      W następnym kroku Lekarz przesyła Spółce dokument lub co najmniej część dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe. W tym celu Lekarz postępuje w sposób określony w instrukcji dostępnej w Serwisie.

3.11      Założenie Konta Lekarza następuje po zweryfikowaniu przez Spółkę uprawnień zawodowych Lekarza na podstawie nadesłanej dokumentacji. Lekarz zostanie o tym poinformowany wiadomością przesłaną przez Spółkę na podany adres e-mail lub numer telefonu.

Konto Placówki Medycznej

3.12      Placówka Medyczna zakłada Konto Placówki Medycznej. W celu rejestracji i założenia Konta Placówki Medycznej osoba działająca w imieniu Placówki Medycznej wypełnia przeznaczony dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie,
w tym podaje wymagane przez formularz dane ewidencyjne i dane osobowe.

3.13      Po poprawnym wprowadzeniu danych i wyrażeniu wymaganych zgód, Placówka Medyczna otrzyma na podany adres e-mail lub numer telefonu wiadomość z hiperłączem lub kodem aktywacyjnym. Kliknięcie hiperłącza lub podanie kodu jest niezbędne do założenia Konta Placówki Medycznej.

3.14      Założenie Konta Placówki Medycznej następuje po zweryfikowaniu przez Spółkę statusu Placówki Medycznej. W tym celu Spółka może kontaktować się z Placówką Medyczną oraz prosić o przedstawienie dodatkowych informacji lub o przesłanie dodatkowych dokumentów.

3.15      Założenie Konta Placówki Medycznej następuje po zweryfikowaniu przez Spółkę zgłoszenia Placówki Medycznej. Placówka Medyczna zostanie o tym poinformowana wiadomością przesłaną przez Spółkę na podany adres e-mail lub numer telefonu.

3.16      Za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza i/lub mailowo Placówka Medyczna wyznaczy osoby odpowiedzialne z ramienia Placówki Medycznej za koordynowanie Usług. Osoby te będą miały wgląd w Konto Placówki Medycznej, w tym do zawartych w nim danych oraz będą mogły korzystać z dostępnych w nim funkcjonalności. Placówka Medyczna ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przez tak wyznaczonego Koordynatora lub Koordynatorów.

4.              KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ NIEZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

4.1          Użytkownicy, którzy nie dokonali Rejestracji i nie założyli Konta, mogą korzystać tylko z wybranych Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu. Dostępność Usługi dla niezarejestrowanych Użytkowników wskazana jest w Serwisie.

4.2          Użytkownicy niezarejestrowani zobowiązani są każdorazowo przy korzystaniu z Usługi do podania niezbędnego zakresu danych osobowych wymaganych w Serwisie, który umożliwia świadczenie Usług oraz akceptacji niezbędnych do tego zgód, w tym zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych, i treści Regulaminu. Odmowa udzielenia zgód będzie oznaczała brak dostępu do wybranych Usług oferowanych w Serwisie.

4.3          Akceptacji wszystkich niezbędnych zgód i treści Regulaminu po podaniu wszystkich wymaganych danych osobowych jest momentem zawarcia Umowy ze Spółką na konkretną Usługę.

USŁUGI

5.              POSTANOWIANIA WSPÓLNE

5.1          Spółka świadczy Usługę prowadzenia Konta. Możliwość korzystania z niektórych innych Usług uzależnione są od posiadania Konta Lekarza, Konta Użytkownika lub Konta Placówki Medycznej.

5.2          Usługa prowadzenia Konta jest bezpłatna oraz świadczona przez czas nieoznaczony.

5.3          Spółka może jednostronnie rozwiązać Umowę i zakończyć świadczenie Usługi prowadzenia Konta, jeżeli od ostatniego zalogowania na Koncie lub innej aktywności związanej z Usługami upłynęły co najmniej 2 lata.

5.4          Usługi świadczone przez Spółkę nie stanowią udzielania świadczeń zdrowotnych. Spółka nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

5.5          Wszelkie treści udostępniane w Serwisie mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym, nie zastępują porady udzielanej przez osobę wykonującą zawód medyczny. Żadnej z informacji udostępnionych w Serwisie nie należy rozumieć jako:

5.5.1              wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego
w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

5.5.2              udzielania świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty;

5.5.3              stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia.

5.6          Usługi nie się przeznaczone do postępowania w stanach nagłych. W sytuacjach wymagających niezwłocznej pomocy medycznej Użytkownik powinien zwrócić się bezpośrednio do lekarza, innego profesjonalisty medycznego lub podmiotu leczniczego albo wezwać odpowiednią jednostkę Państwowego Ratownictwa Medycznego.

6.              ELEKTRONICZNA TECZKA BADAŃ

6.1          Spółka umożliwia Użytkownikom posiadającym w Serwisie zarejestrowane Konto przesyłanie i przechowywanie Dokumentacji Medycznej oraz innych danych o stanie zdrowia (Usługa Elektroniczna Teczka Badań).

6.2          Przesyłając dokumenty i dane w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań, Użytkownik oświadcza, że jest osobą, której dokumenty i dane dotyczą, jest przedstawicielem ustawowym takiej osoby lub posiada inne uprawnienie do dysponowania przesyłanymi dokumentami i danymi.

6.3          Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Teczki Badań uznaje się za zawartą z chwilą przesłania przez Użytkownika pierwszych dokumentów lub danych.

6.4          Spółka zapewnia bezpieczeństwo przesłanych przez Użytkownika dokumentów i danych oraz odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującym prawem.

6.5          Usługa Elektronicznej Teczki Badań jest bezpłatna dla Użytkownika w zakresie przechowywania dokumentów i danych zajmujących do 2 gigabajtów oraz świadczona przez czas nieoznaczony.

6.6          Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej Teczki Badań, informując o tym Spółkę poprzez dostępną w Serwisie opcję rezygnacji lub poprzez wiadomość wysłaną na adres elektroniczny Spółki wskazany w Regulaminie lub w Serwisie. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy. Dokumenty i dane przetwarzane przez Spółkę w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań zostaną w takiej sytuacji usunięte lub poddane anonimizacji.

6.7          Przed rozwiązaniem Umowy Użytkownik powinien skopiować i zapisać na własnym urządzeniu lub własnej innej przestrzeni dyskowej wszystkie dane i dokumenty przetwarzane w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu usunięcia lub poddania anonimizacji danych, których Użytkownik wcześniej nie pobrał i nie zapisał na własnym urządzeniu lub własnej innej przestrzeni dyskowej.

6.8          Spółka może jednostronnie rozwiązać Umowę i zakończyć świadczenie Usługi Elektronicznej Teczki Badań, jeżeli od ostatniego zalogowania Użytkownika na Koncie lub innej aktywności związanej z Usługami upłynęły co najmniej 2 lata.

Elektroniczna Teczka Badań PRO

6.9          Za dodatkową opłatą Użytkownik może zwiększyć dostępną w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań przestrzeń przechowywania dokumentów i danych o dodatkowe gigabajty (Usługa Elektroniczna Teczka Badań PRO). Możliwe opcje zwiększenia dostępnej przestrzeni oraz związane z nimi opłaty prezentowane są w Cenniku dostępnym w Serwisie.

6.10      Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Teczki Badań uznaje się za zawartą z chwilą zaksięgowania przez Spółkę pierwszej wymaganej opłaty na rachunek bankowy Spółki.

6.11      Usługa Elektroniczna Teczka Badań PRO świadczona jest przez okres wynikający z opcji wybranej przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Serwisu i przestrzeni przechowywania dokumentów i danych będzie zapewniony do końca okresu wynikającego z opcji wybranej przez Użytkownika w Serwisie.

6.12      W pozostałem zakresie Usługa Elektroniczna Teczka Badań PRO świadczona jest na analogicznych zasadach jak Usługa Elektroniczna Teczka Badań. Punkty 6.1-6.8 Regulaminu stosuje się odpowiednio (z zastrzeżeniem punktów 6.9-6.11 Regulaminu).

7.              PRZEKAZYWANIE DOSTĘPU DO ELEKTRONICZNEJ TECZKI BADAŃ

7.1          Spółka umożliwia Użytkownikom posiadającym w Serwisie zarejestrowane Konto przekazywanie zdalnego dostępu do całości lub części dokumentów i danych przetwarzanych w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań lub Elektronicznej Teczki Badań PRO (Usługa Przekazania Dostępu).

7.2          Usługa Przekazania Dostępu może polegać na:

7.2.1              wygenerowaniu hiperłącza umożliwiającego innym Użytkownikom lub osobom, które nie posiadają Konta, pobranie dokumentów i danych przetwarzanych w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań lub Elektronicznej Teczki Badań PRO, a także przysyłanie nowych dokumentów i danych. Hiperłącze zostanie przesłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty internetowej.

7.2.2              wskazaniu Kont innych Użytkowników, którzy z poziomu swojego Konta (bez konieczności użycia osobnego hiperłącza) otrzymają stały lub czasowy dostęp do dokumentów i danych przetwarzanych w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań lub Elektronicznej Teczki Badań PRO, a także możliwość przysyłania nowych dokumentów i danych.

7.2.3              wskazaniu Kont Lekarzy, którzy z poziomu swojego Konta (bez konieczności użycia osobnego hiperłącza) otrzymają stały lub czasowy dostęp dokumentów i danych przetwarzanych w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań lub Elektronicznej Teczki Badań PRO, a także możliwość przysyłania nowych dokumentów i danych.

7.3          Hiperłącze, o którym mowa w punkcie 7.2.1, ze względów bezpieczeństwa wygasa po terminie zaznaczonym przez Użytkownika w Platformie od momentu jego wysłania lub w momencie anulowania linku przez Użytkownika z poziomu Konta.

7.4          Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Usługi Przekazania Dostępu, co oznacza zatrzymanie dostępu dla innych osób do jego dokumentów i danych przetwarzanych w ramach Usługi Elektronicznej Teczki Badań lub Elektronicznej Teczki Badań PRO.

7.5          Skorzystanie z Usługi Przekazania Dostępu oznacza, że wskazane przez Użytkownika osoby będą miały możliwość dostępu do jego Dokumentacji Medycznej i danych o stanie zdrowia.

7.6          Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie przez Użytkownika błędnego adresu poczty elektronicznej lub niewłaściwego Konta.

7.7          Usługa Przekazania Dostępu jest bezpłatna w zakresie transferu dokumentów i danych do 2 gigabajtów oraz świadczona przez czas do wygaszenia hiperłącza lub zrezygnowania z niej przez Użytkownika.

Usługa Przekazania Dostępu PRO

7.8          Za dodatkową opłatą Użytkownik może zwiększyć dostępny w ramach Usługi Przekazania Dostępu limit transferu dokumentów i danych o dodatkowe gigabajty (Usługa Przekazania Dostępu PRO). Możliwe opcje zwiększenia limitu transferu oraz związane z nimi opłaty prezentowane są w Cenniku dostępnym w Serwisie.

7.9          Umowę o świadczenie Usługi Przekazania Dostępu PRO uznaje się za zawartą z chwilą zaksięgowania przez Spółkę pierwszej wymaganej opłaty na rachunek bankowy Spółki.

7.10      W pozostałem zakresie Usługa Przekazania Dostępu PRO świadczona jest na analogicznych zasadach jak Usługa Przekazania Dostępu. Punkty 7.1-7.7 Regulaminu stosuje się odpowiednio (z zastrzeżeniem punktów 7.8-7.10 Regulaminu).

8.              JEDNORAZOWY TRANSFER DANYCH

8.1          Spółka umożliwia osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposiadającym w Serwisie zarejestrowanego Konta przekazywanie zdalnego dostępu do dokumentów i danych, w tym Dokumentacji Medycznej, jednorazowo przesłanych do Serwisu (Usługa Jednorazowego Transferu Danych).

8.2          Osoba nieposiadająca w Serwisie zarejestrowanego Konta może skorzystać z Usługi Jednorazowego Transferu Danych tylko pod warunkiem każdorazowej akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia niezbędnych do świadczenia Usługi zgód.

8.3          Usługa Jednorazowego Transferu Danych polega na wgraniu do Serwisu dokumentów i danych, w tym Dokumentacji Medycznej, oraz wygenerowaniu hiperłącza umożliwiającego innym Użytkownikom lub osobom, które nie posiadają Konta, pobranie tych dokumentów i danych w tym Dokumentacji Medycznej. Hiperłącze zostanie przesłane na wskazany przez osobę korzystającą z Usługi adres poczty internetowej.

8.4          Przesyłając dokumenty i dane w ramach Usługi Jednorazowego Transferu Danych, korzystająca z niej osoba oświadcza, że jest osobą, której dokumenty i dane dotyczą, jest przedstawicielem ustawowym takiej osoby lub posiada inne uprawnienie do dysponowania przesyłanymi dokumentami i danymi.

8.5          Hiperłącze, o którym mowa w punkcie 8.3, ze względów bezpieczeństwa wygasa po  okresie zdefiniowanym przez Użytkownika w Platformie od momentu jego wysłania.

8.6          Usługa Jednorazowego Transferu Danych może być świadczona także na rzecz niezarejestrowanych Użytkowników lub Lekarzy. Skorzystanie z Usługi nie uniemożliwia założenia Konta.

8.7          Usługa Jednorazowego Transferu Danych może dotyczyć tylko i wyłącznie transferu dokumentów i danych związanych z ochroną zdrowia, w szczególności Dokumentacji Medycznej. Spółka może nie zrealizować Usługi, która polegałaby na transferze dokumentów i danych
o innym charakterze.

8.8          Usługa Jednorazowego Transferu Danych jest bezpłatna w zakresie transferu dokumentów i danych do 2 gigabajtów oraz świadczona przez czas do wygaszenia hiperłącza lub zrezygnowania z niej przez Użytkownika.

Usługa Jednorazowego Transferu Danych PRO

8.9          Za dodatkową opłatą Użytkownik może zwiększyć dostępny w ramach Usługi Jednorazowego Transferu Danych limit transferu dokumentów i danych o dodatkowe gigabajty (Jednorazowego Transferu Danych PRO). Możliwe opcje zwiększenia limitu transferu oraz związane z nimi opłaty prezentowane są w Cenniku dostępnym w Serwisie.

8.10      Umowę o świadczenie Usługi Jednorazowego Transferu Danych PRO uznaje się za zawartą z chwilą zaksięgowania przez Spółkę pierwszej wymaganej opłaty na rachunek bankowy Spółki.

8.11      W pozostałem zakresie Usługa Jednorazowego Transferu Danych PRO świadczona jest na analogicznych zasadach jak Usługa Jednorazowego Transferu Danych. Punkty 8.1-8.8 Regulaminu stosuje się odpowiednio (z zastrzeżeniem punktów 8.9-8.11 Regulaminu).

9.              KONTO DZIECKA

9.1          Spółka umożliwia Użytkownikom posiadającym w Serwisie zarejestrowane Konto wydzielenie subkonta przeznaczonego do gromadzenia dokumentów i danych dotyczących zdrowia dziecka (osoby, która nie ukończyła 18. roku życia) w tym Dokumentacji Medycznej (Usługa Konta Dziecka).

9.2          Użytkownik korzystający z Usługi Konta Dziecka podaje dane osobowe dziecka, w tym co najmniej imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia dziecka.

9.3          Użytkownik korzystający z Usługi Konta Dziecka oświadcza, że jest przedstawicielem ustawowym dziecka dla którego zakłada Konto Dziecka.

9.4          W momencie osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, którego przedstawiciel ustawowy korzysta z Usługi Konta Dziecka, dotychczasowe subkonto Użytkownika zostaje wydzielone jako nowe, osobne Konto Pacjenta, a Użytkownik traci do niego dostęp, chyba że pełnoletnie dziecko upoważni go do dalszego dostępu.

9.5          Usługa Konta Dziecka jest bezpłatna w zakresie przechowywania dokumentów i danych zajmujących do 2 gigabajtów oraz świadczona przez czas do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub zrezygnowania z niej przez Użytkownika.

Konto Dziecka PRO

9.6          Za dodatkową opłatą Użytkownik może zwiększyć dostępną w ramach Usługi Konta Dziecka przestrzeń przechowywania dokumentów i danych o dodatkowe gigabajty (Usługa Konta Dziecka PRO). Możliwe opcje zwiększenia dostępnej przestrzeni oraz związane z nimi opłaty prezentowane są w Cenniku dostępnym w Serwisie.

9.7          Umowę o świadczenie Usługi Konta Dziecka PRO uznaje się za zawartą z chwilą zaksięgowania przez Spółkę pierwszej wymaganej opłaty na rachunek bankowy Spółki.

9.8          Usługa Konta Dziecka PRO świadczona jest przez okres wynikający z opcji wybranej przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Serwisu i przestrzeni przechowywania dokumentów i danych będzie zapewniony do końca okresu wynikającego z opcji wybranej przez Użytkownika w Serwisie.

9.9          W pozostałem zakresie Usługa Konta Dziecka PRO świadczona jest na analogicznych zasadach jak Usługa Konta Dziecka. Punkty 9.1-9.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio (z zastrzeżeniem punktów 9.6-9.9 Regulaminu).

10.          USŁUGA WYDAWANIA BADANIA

10.1      Użytkownik może upoważnić Lekarza lub Placówkę Medyczną, której jest pacjentem, do przesyłania jego dokumentacji medycznej do Konta Użytkownika (Usługa Wydawania Badania).

10.2      Usługa Wydawania Badania dostępna jest tylko w zakresie Lekarzy lub Placówek Medycznych, które zawarły dodatkową umowę ze Spółką.

10.3      W ramach Usługi Wydawania Badania Użytkownik ma dostęp do Dokumentacji Medycznej wytwarzanej przez Lekarza lub Placówkę Medyczną, której jest pacjentem, z poziomu Konta Użytkownika.

10.4      Usługa Wydawania Badania jest bezpłatna dla Użytkownika oraz świadczona do czasu zrezygnowania z niej przez Użytkownika lub zakończenia współpracy Spółki z Lekarzem lub Placówką Medyczną, która wytwarza Dokumentację Medyczną.

10.5       Warunki Usługi Wydawania Badania pomiędzy Spółką a Lekarzem lub Placówką Medyczną określa odrębna umowa.

11.          USŁUGA TELEKONSULTACJI

11.1      Użytkownik ma możliwość skorzystania z porada lekarskiej świadczonej przez Lekarza, Placówkę Medyczna lub inny podmiot wykonujący działalność współpracujący ze Spółką (Usługa Porady Lekarskiej). W tym celu dokonuje rezerwacji Porady Lekarskiej za pośrednictwem Serwisu.

11.2      Porada lekarska stanowi świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Porady lekarskie udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

11.3      Porada Lekarska udzielana jest przez zewnętrzny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Porada Lekarska nie jest udzielana przez Spółkę. Spółka jedynie pośredniczy pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem wykonującym działalność leczniczą, zapewniając organizacyjnie i technicznie możliwość realizacji świadczenia zdrowotnego przez zewnętrzny podmiot wykonujący działalność leczniczą.

11.4      Celem Usługi Porady Lekarskiej jest konsultacja przez Użytkownika stanu jego zdrowia, w tym w szczególności konsultacja dokonywana w oparciu o dokumenty i dane dostępne w Serwisie.

11.5      Użytkownik może skorzystać z Usługi Porady Lekarskiej po zapisaniu się na nią osobiście za pośrednictwem Serwisu. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z konsultacji w pierwszym wolnym terminie. Spółka dołoży należytych starań, by dostępność terminów umożliwiała Użytkownikom realizację konsultacji w jak najszybszym terminie.

11.6      Usługa Porady Lekarskiej może zostać udzielona, jeżeli ze względu na charakter oraz indywidualną sytuację Użytkownika nie sprzeciwiają się temu wskazania aktualnej wiedzy medycznej, wymogi należytej staranności lub względy bezpieczeństwa.

11.7      Jeżeli podczas Usługi Porady Lekarskiej Użytkownik odczuje pogorszenie stanu zdrowia lub pojawią się nowe, wcześniej nie obserwowane i nie zgłaszane problemy zdrowotne, powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza udzielającego konsultacji.

11.8      Usługi Porady Lekarskiej nie są przeznaczone dla osób:

11.8.1          wymagających hospitalizacji;

11.8.2          w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia;

11.8.3          w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.

11.9      Porada lekarska świadczona jest na zasadach przyjętych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który jej udziela. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia zdrowotne udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

12.          ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY

12.1      Umowa zostaje zawarta poprzez:

12.1.1          Założenie konta w Serwisie – Usługa prowadzenia Konta;

12.1.2          Rozpoczęcia korzystania z wybranej Usługi zgodnie z formularzem lub informacjami wskazanymi w Serwisie;

12.1.3          W przypadku Usług odpłatnych – zaksięgowania przez Spółkę pierwszej wymaganej opłaty na rachunek bankowy Spółki

12.2      Użytkownik, Lekarz i Placówka Medyczna zobowiązani są do podania aktualnych i poprawnych danych osobowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieaktualnych lub niepoprawnych danych osobowych.

12.3      W okresie świadczenia Usług, Użytkownik, Lekarz i Placówka Medyczna zobowiązani są do bezzwłocznego aktualizowania podanych w Serwisie danych osobowych, danych kontaktowych lub innych danych w przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub w przypadku wykonania go w sposób nienależyty, wszelkie pisma i dokumenty wysłane przez Spółkę zgodnie z podanymi danymi, w tym adresami elektronicznymi, będą uważane za prawidłowo i skutecznie doręczone.

12.4      Umowa może zostać rozwiązana natychmiastowo poprzez:

12.4.1          rezygnację z Usług wyrażoną poprzez usunięcie Konta w Serwisie z poziomu samego Serwisu lub w formie wiadomości wysłanej na adres elektroniczny Spółki;

12.4.2          wypowiedzenie przez Spółkę z powodu naruszania przez Użytkownika, Lekarza lub Placówkę Medyczną postanowień Umowy, w tym Regulaminu.

13.          WYMOGI TECHNICZNE

13.1      Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego świadczenia Usług, dotyczące współpracy z systemem teleinformatycznym lub systemem łączności, którym posługuje się Użytkownik, Lekarz, Placówka Medyczna, Spółka lub inna osoba korzystająca z Usług są następujące:

13.1.1          komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

13.1.2          stabilne połączenie z Internetem;

13.1.3          Korzystanie z poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Firefox oraz inne przeglądarki umożliwiające obsługę standardów HTML, CSS, Java Script);

13.1.4          Włączenie obsługi plików Cookies i języka JavaScript;

13.1.5          Posiadanie aktywnego konta e-mail powiązanego z Kontem.

13.2      Spółka zastrzega, że korzystanie z Usług, podobnie jak korzystanie z wszelkich innych usług świadczonych drogą elektroniczną, może wiązać się z ogólnym ryzykiem związanym z korzystaniem z Internetu.

13.3      Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług. Użytkownicy, Lekarze i Placówki Medyczne będą o nich informowane ze stosownym wyprzedzeniem.

13.4      W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Spółka może tymczasowo zaprzestać lub ograniczyć świadczenie Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, Lekarza lub Placówki Medycznej.

13.5      W razie korzystania przez Użytkownika, Lekarza, Placówkę Medyczną lub inną osobę korzystającą z Usług  ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Spółka nie odpowiada za jakość świadczonych usług lub niewykonanie usług.

13.6      W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz przesyłania danych osobowych, Spółka podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI

14.          OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

14.1      W celu realizacji Usług pomiędzy Placówką Medyczną a innymi osobami korzystającymi z Serwisu wykorzystuje się wyspecjalizowane oprogramowanie, uruchomione na stale działających serwerach w infrastrukturze Placówki Medycznej, w centrach usługowych oraz w chmurze obliczeniowej, w której działają centralne serwery Serwisu, jak i na komputerach i urządzeniach mobilnych użytkowników końcowych w przeglądarkach internetowych. Oprogramowanie komunikacyjne składa się z głównych komponentów architektonicznych tj.:

14.1.1          Grupy Kont internetowych dostępnych w Serwisie:

14.1.1.1    Konto Placówki Medycznej,

14.1.1.2    Konto Lekarza,

14.1.1.3    Konto Pacjenta.

14.1.2          Aplikacji

14.1.2.1    WOW – Wydawanie Wyników Online do pacjentów Placówki Medycznej (dostępnej pod adresem https://wyniki.zbadani.pl),

14.1.2.2    Syndose.pl – system do automatycznej rejestracji, monitoringu oraz raportowania dawek promieniowania jonizującego w  pracowni diagnostycznej Placówki Medycznej jako moduł zintegrowany z Portalem Placówki Medycznej,

14.1.2.3    Ankiety Medyczne Online – system do przeprowadzania automatycznego i w pełni cyfrowego wywiadu medycznego pacjenta online.

14.1.3          Oprogramowania komunikacyjnego – konektora placówki medycznej (Konta Placówki Medycznej) dla Placówki Medycznej zintegrowanego ze źródłami badań DICOM np. systemem klasy PACS i opcjonalnie z systemem klasy RIS/HIS, które służą do wymiany i pozyskiwania badań i danych o pacjentach z wykorzystaniem medycznych standardów komunikacyjnych HL7 i DICOM. Oprogramowanie Konta Placówki Medycznej (ZB|PM i/lub ZB|CRD) instalowane jest na serwerze w sieci komputerowej Placówki Medycznej obok systemów takich jak PACS, RIS i/lub HIS.

15.          POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

15.1      W momencie zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Placówką Medyczną dotyczącej korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu (dalej: Umowa), Placówka Medyczna jako Administrator (dalej: Administrator) powierza Spółce jako Podmiotowi Przetwarzającemu (dalej Podmiot przetwarzający):

15.1.1          dane osobowe pacjentów, na rzecz których wykonywane są na podstawie Umowy i w ramach działania Serwisu Usługi, (dalej: Dane Osobowe Pacjentów) w zakresie takich danych, jak:

  1.       nazwisko i imię (imiona),
  2.       datę urodzenia,

                                                          iii.      oznaczenie płci

  1.       numer telefonu komórkowego,
  2.       E- mail
  3.       numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

                                                         vii.      numer identyfikacyjny pacjenta podawany przy braku innych danych,

                                                       viii.      dokumentację medyczną niezbędną do wykonania opisu, w tym dostęp do innych historycznych badań pacjenta

  1.       inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia.

15.1.2          dane osobowe personelu, uprawnionego do realizacji zadań wynikających z Umowy (dalej: Dane Osobowe Personelu), tj.: dane osobowe osób uprawnionych po stronie Administratora do zlecania sporządzania opisów obrazowych badań radiologicznych w zakresie takich danych, jak:

  1.       nazwisko i imię (imiona),
  2.       PESEL,

                                                         xii.       skan dyplomu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu, tytuł naukowy i numer PWZ – tylko w przypadku Lekarzy,

                                                       xiii.       adres e-mail,

                                                       xiv.      ważna polisa OC – tylko w przypadku Lekarzy świadczących usługi medyczne w Serwisie, takie jak konsultacje czy opisy radiologiczne.

15.2      Zakres danych osobowych wymienionych w poprzednim punkcie jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. W rzeczywistości dane mogą być przekazywane przez Administratorów w mniejszym zakresie, ale może to skutkować błędnym działaniem niektórych Usług oferowanych przez Serwis w ramach Umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

15.3      Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone Dane Osobowe Pacjentów i Dane Osobowe Personelu wyłącznie w celu realizacji Umowy, przestrzegając:

15.3.1          postanowień niniejszego Regulaminu,

15.3.2          obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię ochrony danych osobowych w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

15.4      Administrator upoważnia Podmiot Przetwarzający do przetwarzania w jego imieniu Danych Osobowych Pacjentów oraz Danych Osobowych Personelu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy, w szczególności w zakresie dostępu, przechowywania i opracowywania danych dla celów związanych ze świadczeniem usług przez Podmiot Przetwarzający.

15.5      Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się:

15.5.1          stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15.5.2          przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zabezpieczyć je poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

15.5.3          nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy,

15.5.4          zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy w trakcie współpracy, jak i po ustaniu współpracy.

15.6      Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi:

15.6.1          w miarę swoich możliwości, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (Prawa osoby, której dane dotyczą).

15.6.2          w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych na podstawie Umowy, zgłasza je Administratorowi za pośrednictwem osób wskazanych w punkcie 15.1 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia.

15.6.3          Podmiot Przetwarzający po zakończeniu trwania umowy jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu Administratorowi powierzonych danych osobowych.

15.7      Administrator ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający spełniają postanowienia Umowy, Regulaminu i Rozporządzenia.

15.8      Podmiot Przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

15.9      Administrator ma prawo do faktycznej weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych wskazanych w punkcie 15.1, w sposób każdorazowo ustalony przez Strony, po zgłoszeniu zamiaru takiej weryfikacji przez Administratora z wyprzedzeniem minimum 7 dni.

15.10   Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązku określonego w art. 28 Rozporządzenia.

15.11   Po stwierdzeniu naruszeń przez Administratora, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Administratora.

15.12   Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

15.13   Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących powierzonych danych osobowych oraz planowanych kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych.

15.14   Powierzenie przetwarzania danych osobowych obowiązuje przez okres trwania Umowy.

15.15   W każdym wypadku Porozumienie przestaje wiązać Strony z dniem, z którym przestają być związane postanowieniami Umowy.

15.16   Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”) .

15.17   Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

15.18   Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

15.19   Strony postanawiają, że osobą odpowiedzialną za realizację postanowień Powierzenia przetwarzania danych osobowych jest:

15.19.1      ze strony Administratora – Placówka Medyczna wskaże taką osobę w Umowie i/lub informując podmiot Przetwarzający droga mailową i/lub wypełniając odpowiednie pole kontaktowe w Platformie.

15.19.2      ze strony Podmiotu Przetwarzającego  – Jacek Krus iod@synektik.com.pl

15.20   Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe.

16.          LICENCJA

16.1      W celu umożliwienia Placówce Leczniczej jako Licencjobiorcy (dalej: Licencjobiorca) korzystania z usług oferowanych przez Spółkę jako Licencjodawcę (dalej: Licencjodawca) przy pomocy Serwisu, na podstawie Umowy z Placówką Medyczną Licencjodawca zobowiązuje  się do  dostarczenia i zainstalowania w Placówce Medycznej oprogramowania Konta Placówki Medycznej oraz udzielenia  na czas trwania Umowy z Placówką Medyczną licencji na korzystanie z tego oprogramowania w celu prawidłowego funkcjonowania oprogramowania komunikacyjnego (dalej: Oprogramowanie).

16.2      Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie
do Oprogramowania i uprawniony jest wyłącznie do udzielania  licencji.

16.3      Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas oznaczony, niewyłącznej licencji do korzystania z Oprogramowania (dalej: Licencja).

16.4       Licencja jest ważna na terytorium Polski. Licencja udzielona jest na czas obowiązywania Umowy z Placówką Medyczną.

16.5      Licencja, obejmuje następujące pola eksploatacji:

16.5.1          trwałe lub czasowe utrwalanie, w szczególności wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii,

16.5.2          korzystanie z Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

16.6      Skutek rozporządzający udzielenia Licencji nastąpi z chwilą zawarcia  Umowy.

16.7      W trakcie okresu udzielenia Licencji Licencjodawca zobowiązuje się do udostępniania Licencjobiorcy aktualizacji Programu bez dodatkowych opłat. W trakcie okresu udzielenia Licencji Licencjodawca udostępni na życzenie Licencjobiorcy  materiały instruktażowe w formie elektronicznej, wspomagające wykorzystanie Oprogramowania, o ile takie materiały powstaną.

17.          ZAKRES ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZDALNEJ OPIEKI TECHNICZNEJ

17.1      Wsparcie techniczne na początku świadczenia usług obejmuje czynności polegające na umożliwieniu:

17.1.1          zarejestrowania identyfikatora w celu wydania wyniku w postaci informacji o badaniu, treści opisu i paczki z badaniem;

17.1.2          przeglądania raportów analitycznych i statystycznych służących do oceny dozymetrycznej badań i monitorowania dawek stosowanych w Placówce Medycznej przy wykonywaniu badań.

17.2      Usługi wymienione powyżej wiążą się z koniecznością uzyskania od Placówki Medycznej za wyraźną zgodą Pacjenta informacji o posiadanych przez nią badaniach radiologicznych wykonanych na rzecz Pacjenta oraz korzystania z innych usług dostępnych dla Placówek Medycznych w ramach Serwisu.

17.3      Świadczenie szkoleń odpowiedniego personelu medycznego i technicznego, w zakresie użytkowania Serwisu i korzystania z dostępnych usług. Szkolenia odbywają się na wniosek Placówki Medycznej oraz po ustaleniu terminu, formy i akceptacji przez Spółkę.

17.4      Spółka zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonalności oraz przeprowadzenia integracji z Placówką Medyczną zgodnie z „Kwestionariuszem Technicznym – Zakresem Integracji”, który dostępny jest na Platformie i/lub zostanie przekazany Placówce Medycznej mailowo.

17.5      Zdalna opieka techniczna obejmuje:

17.5.1          Zdalne aktualizacje Serwisu Placówki Medycznej lub serwera, usuwanie błędów powstałych lub stwierdzonych w wyniku użytkowania oprogramowania serwisu Placówki Medycznej, Oprogramowania serwisu Centrum Usługowego i pozostałych elementów Serwisu, które mogą mieć wpływ na jakość świadczonych przez Spółkę Usług w ramach Umowy;

17.5.2          prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie korzystania z Usług Serwisu. Porady udzielane są na bieżąco, w trakcie rozmowy telefonicznej lub w postaci pisemnej informacji, o ile wymaga tego treść udzielanej porady,

17.5.3          Prowadzenie szkoleń w rocznym wymiarze:

Lp. Typ szkolenia Liczba godzin
1. Szkolenie zdalne z wykorzystaniem telefonu i/lub możliwości zdalnego przejęcia klawiatury, myszki i ekranu użytkownika. 2 h
2. Dostęp do prezentacji i materiałów szkoleniowych on-line bez ograniczeń

17.6      Opieka techniczna nie obejmuje:

17.6.1          usuwania błędów lub konsultacji oprogramowania PACS, RIS, HIS, oprogramowania lekarskiej stacji diagnostycznej innej niż produkcji Spółki oraz wszelkiego innego oprogramowania firm trzecich,

17.6.2          usuwanie błędów lub konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego nie dostarczonego przez Spółkę.

17.6.3          usuwanie błędów lub konsultacji dotyczących konfiguracji sieci komputerowej.

17.7      Zgłoszenia oraz inne informacje dotyczące Serwisu zgłaszają koordynatorzy Placówki Medycznej lub koordynatorzy Centrum Opisowego następującymi kanałami:

17.7.1          System zgłoszeń OTRS – internetowy system zgłoszeniowy, dostępy pod adresem https://serwis.synektik.com.pl (przez całą dobę, kanał rekomendowany z uwagi na zaimplementowaną ochronę danych osobowych),

17.7.2          Infolinia Serwisu IT – 22 327 09 01 (od poniedziałku – piątku w godz. 8-16),

17.7.3          E-mail – serwis@synektik.com.pl (przez całą dobę).

17.8      Otwierając zgłoszenie należy przekazać maksymalnie dużo informacji. Każda dodatkowa informacja znacznie przyśpiesza obsługę zgłoszenia.

Tabela 1 Metryka zgłoszenia

Metryka zgłoszenia  
Dane kontaktowe Imię, nazwisko, telefon, email osoby zgłaszającej.
Jednostka Dane dotyczące jednostki zgłaszającej.
Czas i miejsce Kiedy wystąpiło zdarzenie i na jakim komputerze.
Opis Opis zdarzenia, opcjonalnie załączniki takie jak zrzuty ekranu lub zdjęcia ekranu.
Dane identyfikacyjne Dane użytkownika, badania lub pacjenta o ile zgłoszenie dotyczy konkretnego użytkownika, badania lub pacjenta.

17.9      Tryb podejmowania czynności serwisowych:

Parametr Opis
Dni i godziny przyjmowania zgłoszeń Dni robocze (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Godziny: 8:00 – 16:00 (zgłoszenia po godzinie 16:00 tej w dni robocze oraz zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy traktowane są jako zgłoszone o 8:00 w kolejnym dniu roboczym)

 Czas reakcji Niezwłocznie, do 8h

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

18.          ODPOWIEDZIALNOŚĆ

18.1      Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika, Lekarza lub Placówkę Medyczną następujących działań:

18.1.1          nadużywanie środków komunikacji elektronicznej, w tym powodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spółki,

18.1.2          korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Spółki,

18.1.3          udostępnianie danych do logowania do Serwisu osobom nieuprawnionym,

18.1.4          importowanie do systemów teleinformatycznych Serwisu treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Spółki stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

18.2      Użytkownicy, Lekarze i Placówki Medyczne zobowiązują się do zwolnienia Spółki z odpowiedzialności za treści dostarczane przez Użytkowników, Lekarzy i Placówki Medyczne do lub przez systemy informatyczne Spółki z naruszeniem Regulaminu, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Spółki przez osoby trzecie.

18.3      Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z Regulaminem.

18.4      Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika, Lekarza lub Placówki Medycznej uzyskała dostęp do Serwisu.

18.5      Spółka nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkowników, Lekarzy i Placówki Medyczne do Serwisu. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Spółka może usunąć taką treść oraz zawiesić dostęp odpowiedzialnego/podejrzanego Użytkownika, Lekarzq lub Placówki Medycznej do świadczonych Usług. W takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie takich treści, ani za zawieszenie dostępu do Usług.

18.6      Spółka zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników, Lekarzy lub Placówki Medyczne do systemu teleinformatycznego Spółki, z wyjątkiem:

18.6.1          informacji, których ujawnienie jest nieodzowne ze względu na obowiązujące przepisy prawa,

18.6.2          informacji, na których ujawnienie Użytkownik lub Placówka Medyczna wydała uprzednią zgodę,

18.6.3          informacji publicznie dostępnych lub powszechnie znanych, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, Lekarzem lub Placówką Medyczną.

19.          OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

19.1      Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Lekarzy i innych osób fizycznych korzystających z Serwisu oraz zbierania i wykorzystywania przez Spółkę plików cookies określa polityka prywatności stanowiąca załącznik do regulaminu. Polityka prywatności jest także dostępna w Serwisie.

20.          WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I KNOW-HOW

20.1      Spółka oświadcza, że Serwis oraz jego zawartość, a także inne utwory Spółki wykorzystywane w procesie realizacji Umowy, chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

20.2      Serwis oraz udostępniane za jego pośrednictwem materiały stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Spółce. Z chwilą pobrania przez Użytkownika lub osobę trzecią jakichkolwiek materiałów z Serwisu, Spółka udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów.

21.          POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

21.1      Użytkownik, Lekarz lub Placówka Medyczna ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Spółkę. Reklamację można składać pisemnie na adres Spółki lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@zbadani.pl, z dopiskiem: „reklamacja”.

21.2      W opisie reklamacji należy przedstawić pełne informacje na temat okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym m.in. datę wystąpienia zdarzenia, wskazanie żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

21.3      Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Spółka w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

21.4      Osoba będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Spółki lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@zbadani.pl.

22.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.1      Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu w każdym czasie, informując o tym ze stosownym wyprzedzeniem Użytkownika, Lekarza lub Placówkę Medyczną za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej.

22.2      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z następujących przyczyn:

22.2.1          jeśli konieczność zmiany Regulaminu wynika z powodu zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

22.2.2          jeśli konieczność zmiany wynika z obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

22.2.3          na skutek wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu lub Usług,

22.2.4          na skutek zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem.

22.3      Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach Regulaminu zostaną przekazane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, Lekarza lub Placówkę Medyczną albo poprzez przekazanie wyraźnej informacji na stronie głównej Serwisu. Informacje zostaną przekazane z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym punkcie.

22.4      Użytkownikowi, Lekarzowi i Placówce Medycznej, która nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Brak rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oznacza akceptację wprowadzonych w Regulaminie zmian i dalsze korzystanie z Usług na nowych zasadach.

22.5      Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu, a wszelkie ewentualne spory związane z wykonaniem Usług zgodnie z Regulaminem będą rozstrzygane przez sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej, właściwe terytorialnie dla Spółki.

22.6      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

22.7      Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.