Regulamin Usług Platformy

Zbadani.pl

„Regulamin Usług Platformy Zbadani.pl Świadczonych Drogą Elektroniczną”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustalony jest przez Właściciela Platformy na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”
 2. Definicje:
  1. Regulamin Platformy – niniejszy dokument zawierający postanowienia dotyczące zasad i sposobu korzystania z Platformy o nazwie Zbadani.pl
  2. Ogólne Warunki Umowy – ogólne warunki dla Centrum Usługowego, których akceptacja wraz z niniejszym Regulaminem jest niezbędna do zawarcia przez Centrum Usługowe Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. Właściciel Platformy – Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-710) przy Al. Witosa 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000377574, NIP 5213197880, REGON 015164655.
  4. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.zbadani.pl, składający się z Części Ogólnodostępnej oraz części dostępnej po zalogowaniu się na Platformie, tj. jej Portali.
  5. Część Ogólnodostępna Platformy – te zasoby Platformy, które są dostępne dla wszystkich korzystających z sieci Internet bez konieczności Rejestracji i logowania się.
  6. Odwiedzający – osoba odwiedzająca strony Platformy lub korzystająca z zamieszczonych informacji w Części Ogólnodostępnej Platformy, która nie jest zalogowana, jako Użytkownik.
  7. Użytkownik – (i) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji na Platformie, (ii) osoba fizyczna, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w imieniu której Rejestracji na Platformie dokonał jej przedstawiciel ustawowy, (iii) Pacjent, (iv) Reprezentant, (v) Koordynator, (vi) Lekarz.
  8. Pacjent – Użytkownik korzystający z Platformy, który posiada Konto Pacjenta na Platformie w Portalu Pacjenta.
  9. Lekarz – Użytkownik korzystający z Platformy, (i) będący lekarzem specjalistą w zakresie radiologii, spełniający warunki wykonywania zawodu lekarza radiologa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011r. poz. 277.), wykonujący usługi w zakresie opisów badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię, który w drodze procedury Weryfikacyjnej założył Konto Lekarza na Platformie (ii) lekarz o specjalizacji innej niż radiolog wykonujący inne czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie konsultacji i oceny obrazowych badań radiologicznych na Platformie,  który w drodze procedury Weryfikacyjnej utworzył Konto Lekarza na Platformie.
  10. Placówka Medyczna – podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654), któremu na podstawie umowy Właściciel Platformy utworzył Konto Placówki Medycznej na Platformie, zgodnie z łączącą te podmioty umową pisemną.
  11. Centrum Usługowe – podmiot, w imieniu którego działa Reprezentant, świadczący usługi w zakresie opisywania badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię lub/i oferujący inne świadczenia medyczne, w szczególności w zakresie konsultacji obrazowych badań radiologicznych za pomocą Platformy w Portalu Centrum Usługowego, który za pośrednictwem Reprezentanta w drodze procedury Weryfikacyjnej utworzył Konto Centrum Usługowego na Platformie.
  12. Reprezentant – Użytkownik, który z mocy prawa lub na podstawie upoważnienia, uprawniony jest do zarządzania Kontem Centrum Usługowego lub Kontem Placówki Medycznej.
  13. Koordynator – (i) Reprezentant, (ii) Użytkownik upoważniony przez Reprezentanta do zarządzania Kontem Centrum Usługowego lub Placówki Medycznej na Platformie.
  14. Profil – zbiór informacji na temat Lekarza, Centrum Usługowego lub Placówki Medycznej, umieszczony na Platformie w postaci podstrony Platformy posiadającej unikalny adres URL.
  15. Rejestracja – proces utworzenia Konta przez Użytkownika.
  16. Konto – wpis w bazie danych Platformy, dotyczący Użytkownika, Pacjenta, Lekarza, Centrum Usługowego i Placówki Medycznej z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług oraz Portali Platformy.
  17. Weryfikacja – dodatkowa część procesu Rejestracji polegająca na sprawdzeniu prawdziwości danych podanych przy Rejestracji (i) przez Użytkownika, w celu potwierdzenia jego tożsamości i utworzenia Konta Pacjenta, lub (ii) przez Użytkownika/Pacjenta numeru Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) nadawanego przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL), udostępniającą usługę Centralnego Rejestru Lekarzy, dodatkowo na sprawdzeniu jego specjalizacji, w celu utworzenia Konta Lekarza, lub (iii) przez Reprezentanta danych rejestrowych w celu zarejestrowania Konta Centrum Usługowego, lub (iv) przez Właściciela Platformy w imieniu Placówki Medycznej, zgodnie z łącząca te podmioty umową pisemną, w celu utworzenia Konta Placówki Medycznej.
  18. Portal – wyodrębniona oddzielnie dla Pacjenta, Centrum Usługowego i Placówki Medycznej dedykowana część Platformy dostępna wyłącznie po Rejestracji i zalogowaniu się na Platformę, o dedykowanych funkcjonalnościach. W Platformie wyróżnia się trzy portale: Portal Pacjenta, Portal Placówki Medycznej oraz Portal Centrum Usługowego.
  19. Usługa – usługa świadczona przy użyciu Platformy przez Właściciela Platformy drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
  20. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – umowy zawierane pomiędzy Właścicielem Platformy a Użytkownikami na Usługi oferowane przez Właściciela Platformy, drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  21. Dodatkowy Opis Badania – opis obrazowego badania radiologicznego, wymienionego na Koncie Pacjenta, wykonanego i znajdującego się w Placówce Medycznej, wykonywany przez Lekarza o specjalizacji radiolog, na podstawie zamówienia na Usługę Dostępową złożonego przez Pacjenta Właścicielowi Platformy,  na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  22. Dodatkowa Konsultacja Badania – konsultacja obrazowego badania radiologicznego, wymienionego na Koncie Pacjenta wykonanego i znajdującego się w Placówce Medycznej, wykonywana przez Lekarza w oparciu o teleradiologię, na podstawie zamówienia na Usługę Dostępową, złożonego przez Pacjenta Właścicielowi Platformy, na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  23. Usługa Dostępowa – Usługa oferowana przez Właściciela Platformy dla Pacjenta, zdefiniowana w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  24. Administrator Danych Osobowych – Właściciel Platformy.
  25. Przetwarzanie Danych Osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  26. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników.
 3. Właściciel Platformy zabezpiecza transfer danych w ramach Świadczenia Usług przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich przy zastosowaniu protokołu TLS. Właściciel Platformy zapewnia, że stosuje dobre praktyki i dba o bezpieczeństwo transmitowanych oraz gromadzonych danych stosując również wielopoziomowe zabezpieczenia, w tym szyfrowany protokół HTTPS.
 4. Właściciel Platformy oświadcza, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne. Właściciel Platformy zastrzega, że niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych, skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy.
 5. Właściciel Platformy oświadcza, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, która zamieszczona jest w Części Ogólnodostępnej Platformy.
 6. Mając na uwadze charakter świadczonych za pomocą Platformy Usług korzystanie z nich w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu nie jest możliwe.
 7. Każdy Użytkownik Platformy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym także do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Aby skorzystać z tych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem Platformy poprzez wiadomość email wysłaną na adres iod@zbadani.pl.
 8. Właściciel Platformy świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin jest dostępny na ogólnodostępnej dla Odwiedzających stronie pod adresem https://www.zbadani.pl/regulamin nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 10. Korzystanie z Usług oferowanych na podstawie Regulaminu wymaga zawarcia Umowy o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną z Właścicielem Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Akceptując Regulamin, Użytkownik uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są na odległość, czyli drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, Umów z Właścicielem Platformy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, oraz umów pisemnych zawartych z Właścicielem Platformy dotyczących Usług świadczonych na Platformie oraz informacji dotyczących korzystania z Usług, udzielanych przez Właściciela Platformy.
 13. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na Platformie w celu realizacji Usług.
 14. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych na Platformie jako Administratorowi Danych Osobowych jest Właściciel Platformy.

 

§2. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną i zawieranie umów z Właścicielem Platformy

 1. Właściciel Platformy zezwala Użytkownikom na korzystanie z Platformy i znajdujących się tam baz danych, wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Właściciela Platformy Usług polega na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z dodatkowych funkcji Platformy, nienależących do jego Części Ogólnodostępnej, uwarunkowanych posiadaniem Konta Użytkownika/Konta Pacjenta lub posiadaniem w ramach Konta Użytkownika/Konta Pacjenta dodatkowych Kont.
 3. Usługodawca świadczy w ramach Platformy Usługi polegające na:
  1. umożliwianiu Placówkom Medycznym, za pomocą Platformy odpłatnego zlecania Centrom Usługowym na zasadach ustalonych pomiędzy Placówką Medyczną a Centrum Usługowym opisów badań radiologicznych, a Centrom Usługowym pozyskiwania zleceń na opis badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię poprzez umożliwienie przesyłania Centrom Usługowym obrazów badań radiologicznych pacjentów wraz z niezbędnymi danymi osobowymi pacjentów oraz umożliwiania  przesyłania  przez  Centrum Usługowe opisu badań obrazowych pacjentów na rzecz Placówek Medycznych;
  2. umożliwianiu Użytkownikom wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki w katalogu Platformy Lekarzy i Centrów Usługowych oraz Placówek Medycznych;
  3. umożliwianiu za pomocą Platformy Lekarzom z różnych Centrów Usługowych konsultowania się bezpłatnie w zakresie sporządzania opisów obrazowych badań radiologicznych w oparciu o telemedycynę;
  4. umożliwianiu Pacjentom i Placówkom Medycznym zadawania pytań odnośnie badań radiologicznych, zleconych przez nich Lekarzom i Centrom Usługowym, opisanych przy użyciu Platformy;
  5. umożliwieniu kontaktu pomiędzy Placówkami Medycznymi, Lekarzami i Centrami Usługowymi w celach diagnostycznych i naukowych,  w tym także w zakresie wymiany badań radiologicznych wraz z opisem pomiędzy tymi podmiotami za pomocą Platformy;
  6. umożliwieniu Lekarzom i Centrom Usługowym, zamieszczania i edytowania informacji o prowadzonych przez te podmioty działalności.
 4. Właściciel Platformy umożliwia odpłatne świadczenie na rzecz Pacjenta Usługi Dostępowej. Usługa ta umożliwia Pacjentom zakup na ich rzecz przez Właściciela Platformy, na podstawie właściwego zamówienia, Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania, który wykonywany jest przez Lekarza. Warunki składnia zamówień, sposób zapłaty i forma rozliczeń określone są w Zasadach Składania Zamówień na Usługę Dostępową, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. W celu świadczenia Usług, Właściciel Platformy może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia Usług. Właściciel Platformy może zawierać umowy, służące do zapewnienia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania za pomocą wyszukiwarek internetowych.
 6. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta i akceptacji Regulaminu. Centrum Usługowe w celu zawarcia umowy musi dodatkowo zaakceptować Ogólne Warunki Umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku braku skutecznej Weryfikacji, Umowę uznaje się za niezawartą. Zawarcie umowy z Placówką Medyczną wymaga formy pisemnej oraz akceptacji Regulaminu, a chwilę zawarcia umowy każdorazowo określa umowa pisemna.
 7. Strony zgodnie oświadczają, że Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zawarta jest w języku polskim, a miejscem jej wykonania jest siedziba Właściciela Platformy.
 8. Świadczenie Usług rozpocznie się niezwłocznie po Rejestracji lub Weryfikacji i aktywacji Konta. W przypadku Placówki Medycznej moment rozpoczęcia Świadczenia Usług określa każdorazowo umowa pisemna.
 9. Osoby korzystające z Platformy nie nabywają żadnych praw, a w szczególności praw autorskich czy licencji do treści zawartych na Platformie umieszczonych przez Właściciela Platformy, które pozostają jego własnością.
 10. Dane zamieszczone na Platformie przez Właściciela Platformy mogą być wykorzystywane jedynie w celach niezbędnych do Świadczenia Usług przez Właściciela Platformy. Jakiekolwiek inne ich wykorzystywanie jest zabronione.

 

§3. Warunki świadczenia Usług

 1. W celu korzystania z Usług na Platformie należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): FireFox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Do korzystania z Usług, do poprawnej Rejestracji oraz do wszystkich pozostałych czynności dokonywanych za pomocą Platformy wymagane jest posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Użytkowników do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym.
 4. Rejestrując się na Platformie i aktywując Konto, Użytkownik:
  1. zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto poczty elektronicznej komunikatów w szczególności dotyczących przewidywanych przerw w działaniu Platformy, zmianach w Regulaminie, informacjach handlowych.
 5. Właściciel Platformy zastrzega sobie możliwość do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w przypadku modernizacji lub przebudowy Platformy w tym także prac związanych z konserwacją systemu teleinformatycznego.
 6. Właściciel Platformy o planowanym zawieszeniu Świadczenia Usług zobowiązuje się poinformować Użytkowników co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. Właściciel Platformy dołoży starań, aby przerwy w Świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

 

§4. Szczególne zasady świadczenia Usług

 1. Na Platformie zakazane są jakiekolwiek działania, które naruszają prawo, a także normy społeczne, normy moralne lub etyczne.
 2. W szczególności zakazuje się:
  1. umieszczania przez Użytkowników treści, które są sprzeczne z prawem, wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, propagują przemoc, jak również treści, które są wulgarne, ordynarne, obraźliwe, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe;
  2. umieszczania na stronach Platformy wszelkich oprogramowań lub narzędzi, które mogłyby wyrządzić szkodę lub tylko na nią narazić Właściciela Platformy lub Użytkowników Platformy;
  3. podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych;
  4. zabrania się rejestrowania jako Lekarz przez inne osoby nieuprawnione lub nieposiadające prawnych kwalifikacji do świadczenia usług medycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5.12. 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011 r. poz. 277.), a także jako Centrum Usługowe oraz Placówka Medyczna przez osoby inne niż Reprezentant, nieupoważnione przez kierowników podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654) do działania w imieniu tych podmiotów;
  5. wstawiania i umieszczania danych w nieprzeznaczonych do tego miejscach, a zwłaszcza adresów internetowych, które mogą być umieszczane i wstawiane tylko w polach specjalnie do tego przeznaczonych.
 3. Udostępnianie swojego Konta przez Użytkowników innym podmiotom jest zabronione.
 4. Korzystanie z Kont przez podmioty nieuprawnione jest zabronione.
 5. Właściciel Platformy zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Platformy lub pozbawieniu możliwości korzystania z Platformy, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Platformy.
 6. Właściciel Platformy uprawniany jest do zaprzestania świadczenia Usług na Platformie o czym zobowiązuje się poinformować Użytkowników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

§5. Rejestracja i nabywanie uprawnień przez poszczególnych Użytkowników

I. Rejestracja Użytkownika i Konta Pacjenta
 1. Każdy rejestrujący się Użytkownik nabywa po Rejestracji dostęp do Konta Użytkownika. Po zalogowaniu do Portalu Pacjenta może wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji na temat jego dokumentacji medycznej. W takim przypadku jego Konto Użytkownika po skutecznej Weryfikacji przekształca się w Konto Pacjenta. Użytkownik może wyrazić taką zgodę też później. W przypadku późniejszej zgody, Konto Użytkownika w chwilą skutecznej Weryfikacji przekształca się w Konto Pacjenta. W razie cofnięcia tej zgody, Użytkownik przestaje posiadać Konto Pacjenta, a nabywa z powrotem dostęp do Konta Użytkownika. W ramach Konta Użytkownika lub Konta Pacjenta, zarejestrować można dodatkowe Konta:
  1. Lekarza
  2. Centrum Usługowego
  3. Placówki Medycznej
 2. Każdorazowo po skutecznej Weryfikacji uprawnień, na Koncie Użytkownika / Koncie Pacjenta pojawia się dostęp do dodatkowych Kont tj., Lekarza, Centrum Usługowego i/lub Placówki Medycznej. Użytkownik może przełączać się między Kontami i Portalami bez konieczności ponownego logowania.
 3. Rejestracja na Platformie jest bezpłatna.
 4. Rejestracji Konta Użytkownika mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie i o pełnej zdolności do czynności prawnych. Rejestracji w imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych może w ich imieniu dokonać ich przedstawiciel ustawowy.
 5. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania podstawowych informacji o rejestrowanej osobie, które obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL.
 6. Loginem Użytkownika jest podany przez niego przy Rejestracji jego adres mailowy. W celu zalogowania się na Konto Użytkownika, poza loginem i hasłem, konieczne jest podanie losowych cyfr numeru PESEL.
 7. Procedura Rejestracji wymaga:
  1. zapoznania się z treścią Regulaminu Platformy i wyrażeniu zgody na jego treść,
  2. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. wyboru tzw. bezpiecznego hasła,
  4. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pacjent później może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich zanonimizowanych obrazów badań radiologicznych, znajdujących się na serwerach Placówek Medycznych do celów naukowych lub komercyjnych. Poprzez wyrażenie takiej zgody, Pacjent zgadza się, by jego zanonimizowane obrazy badań radiologicznych mogły być dodawane przez Lekarza do repozytorium Platformy oraz mogły być wykorzystywane w projektach badawczo-rozwojowych dla innowacyjnych rozwiązań np. z zastosowaniem sztucznej inteligencji wspierającej działania lekarzy w procesach diagnostycznych.
 9. Osoba dokonująca procedury Rejestracyjnej oświadcza, że zapoznała się treścią Regulaminu i wyraża na nią zgodę.
 10. Podczas Rejestracji Użytkownik określa swoje hasło służące do logowania na Platformie. Użytkownik ten jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych i zabezpieczenia dostępu do nich przed osobami trzecimi.
 11. Po wypełnieniu formularza Rejestracji, przyszły Użytkownik otrzymuje wiadomość email z prośbą o dokonanie potwierdzenia Rejestracji, poprzez kliknięcie na link umieszczony w wiadomości lub wpisanie w stosownym kroku Rejestracji otrzymanego w wiadomości e-mail kodu PIN. Wraz z potwierdzeniem następuje utworzenie Konta Użytkownika.
 12. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe, oświadczając, że są one prawdziwe i aktualne.
 13. Wyboru sposobu Weryfikacji dokonuje Użytkownik. Weryfikacja Użytkownika dokonywana jest w drodze (i) przelewu autoryzującego w wysokości 1 zł (opłata zwracana jest na konto w ciągu 3 dni roboczych) lub (ii) skanu dowodu osobistego przesłanego przez Użytkownika na Platformę.
 14. W przypadku wyboru sposobu Weryfikacji, polegającego na przesłaniu skanu dowodu osobistego, Użytkownik na podstawie art. 9. ust 2. pkt a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym na potrzeby Weryfikacji. Właściciel Platformy oświadcza, że dane te nie będą gromadzone, a po Weryfikacji będą podlegały usunięciu.
 15. Konto Użytkownika jest weryfikowane pod kątem zgodności danych podanych podczas Rejestracji z danymi z dowodu osobistego lub otrzymanymi wraz z danymi nadawcy przelewu weryfikacyjnego. W wyniku pozytywnej weryfikacji Konto Użytkownika zostaje aktywowane.
 16. W przypadku uzyskania przez Administratora Danych Osobowych informacji, że dane wskazane w procesie Rejestracji są niezgodne z rzeczywistym stanem, Administrator Danych Osobowych ma prawo do zawieszenia dostępu do Konta lub usunięcia Konta.
 17. Użytkownik, któremu jest przypisane Konto ponosi odpowiedzialność za treść wprowadzanych na Platformie informacji.
 18. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dane osobowe wskazane przez Użytkownika są niezbędne w celu identyfikacji. Dane osobowe podane przez Użytkownika nie będą publikowane na Platformie, ani nie będą przekazywane innym podmiotom niż Lekarz, Centrum Usługowe, Placówka Medyczna w związku z Usługami realizowanymi z użyciem Platformy.

 

II. Rejestracja dodatkowych Kont

a. Lekarz

 1. W ramach Konta Użytkownika lub Konta Pacjenta możliwe jest utworzenie Konta Lekarza na Platformie. Wymaga to podania numeru Prawa Wykonywania Zawodu oraz załączenia skanu dokumentu PWZ w karcie ustawień Użytkownika w Portalu Pacjenta, po zalogowaniu do Platformy.
 2. Przed aktywacją Konta Lekarza na Platformie, Właściciel Platformy dokonuje Weryfikacji tożsamości oraz aktualności pozwolenia na wykonywanie zawodu w bazie Naczelnej Izby Lekarskiej.
 3. Procedura Rejestracji Konta Lekarza wymaga również zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wyrażeniu zgody na jego treść.
 4. Po skutecznej Weryfikacji na Platformie Lekarz nabywa dodatkowe uprawnienia, w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie (tworzyć własny publiczny Profil Lekarza)
  2. dodać swoje zdjęcie profilowe;
  3. odpowiadać na wiadomości wysłane przez uprawnionych do tego Użytkowników;
  4. kontaktować się z Centrami Usługowymi i innymi Użytkownikami;
  5. aplikować do Centrów Usługowych celem obsługi zleceń;
  6. odpowiadać na zaproszenia do współpracy otrzymane od Centrów Usługowych, celem obsługi zleceń.
 5. Lekarz, aby mógł otrzymywać zlecenia i opisywać badania, musi przynależeć do wybranego przez siebie lub założonego i prowadzonego przez siebie Centrum Usługowego.
 6. Lekarz może jednocześnie przynależeć do wielu Centrów Usługowych i realizować zlecenia niezależnie i na oddzielny rachunek dla każdego z nich.
 7. Lekarz może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie prezentujące własny wizerunek, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie na Platformie, Lekarz wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Platformy.
 8. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Właściciela Platformy bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Lekarza.
 9. Właściciel Platformy ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Lekarza, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 10. W przypadku uzyskania przez Administratora Danych Osobowych informacji, że dane wskazane w procesie nabywania uprawnień Lekarza są niezgodne z rzeczywistym stanem lub że w jakikolwiek inny sposób Lekarz narusza Regulamin, Administrator Danych Osobowych ma prawo do zawieszenia uprawnień, odebrania ich lub usunięcia Konta Lekarza.

b. Centrum Usługowe

 1. W ramach aktywnego Konta Użytkownika lub Konta Pacjenta, Reprezentant może zarejestrować Konto Centrum Usługowego. Staje się on jednocześnie jego Koordynatorem.
 2. Każde Centrum Usługowe musi mieć swojego Reprezentanta i Koordynatora. Reprezentant może delegować rolę Koordynatora na innego Użytkownika. W przypadku Centrum Usługowego składającego się tylko z jednego Lekarza prowadzącego działalność gospodarczą, Lekarz ten pełni funkcję Reprezentanta i Koordynatora.
 3. Aby realizować świadczenia medyczne, Centrum Usługowe musi posiadać co najmniej jednego aktywnego Użytkownika będącego Lekarzem.
 4. Rejestracja Konta Centrum Usługowego wymaga podania podstawowych informacji które obejmują: nazwę placówki, województwo, miejscowość, a także dane adresowe, NIP i dane kontaktowe.
 5. Jeden Użytkownik może zarejestrować dowolną ilość Kont Centrów Usługowych, których jest Reprezentantem.
 6. Procedura Rejestracji Konta Centrum Usługowego wymaga: zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatnosci oraz Ogólnymi Warunkami Umów i wyrażeniu zgody na ich treść
 7. Po skutecznej Weryfikacji Centrum Usługowego, Koordynator otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o swoim Centrum Usługowym:
  2. zarządzać Użytkownikami i ich rolami w ramach tego Centrum Usługowego, w tym delegować uprawnienia Koordynatora;
  3. zarządzać aplikacjami od Lekarzy i zaproszeniami wysłanymi do Lekarzy lub innych Użytkowników, celem nawiązania współpracy;
  4. udostępniać Właścicielowi Platformy informacje o oferowanych przez Centrum Usługowe usługach wraz z cennikami tych usług, z możliwością publikowania wybranych informacji;
  5. przyjmować za pomocą Platformy odpłatne zlecenia od Pacjentów lub Placówek Medycznych na sporządzenie opisu obrazowego badania radiologicznego w oparciu o teleradiologię;
  6. otrzymywać za pomocą Platformy obrazowe badania radiologiczne od Pacjentów lub Placówek Medycznych celem sporządzenia przez Lekarza opisu w oparciu o teleradiologię;
  7. przesyłać za pomocą Platformy Pacjentowi lub Placówce Medycznej sporządzony przez Lekarza opis obrazowego badania radiologicznego w oparciu o teleradiologię;.
  8. przyjmować za pomocą Platformy odpłatne zlecenia od Pacjentów lub Placówek Medycznych na konsultację medyczną związaną z obrazowym badaniem radiologicznym w oparciu o telemedycynę.
 8. Za sporządzenie przez Centrum Usługowe opisów badan radiologicznych, zleconych przez Placówki Medyczne podmioty te rozliczają się bezpośrednio między sobą. Właściciel Platformy zastrzega, że nie pośredniczy w rozliczeniach i transakcjach między tymi podmiotami.
 9. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji na temat Centrum Usługowego, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

c. Placówka Medyczna

 1. Rejestracji Konta Placówki Medycznej na Platformie dokonuje Właściciel Platformy na podstawie danych zawartych w umowie pisemnej pomiędzy Placówką Medyczną a Właścicielem Platformy.
 2. Po aktywacji Konta Placówki Medycznej Reprezentant otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o reprezentowanej przez niego Placówce Medycznej;
  2. delegować uprawnienia do zarządzania Kontem Koordynatorowi;
  3. odpłatnie zlecać za pomocą Platformy Centrom Usługowym wykonanie opisu badania radiologicznego w oparciu o teleradiologię;
  4. przesyłać za pomocą Platformy Centrom Usługowym obrazowe badania radiologiczne celem sporządzenia opisu w oparciu o teleradiologię;
  5. otrzymywać za pomocą Platformy sporządzone opisy obrazowych badań radiologicznych.
 3. Właściciel Platformy ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Placówki Medycznej, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

§6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Właściciel Platformy zapewnia, że dołoży należytych starań, by zapewnić Użytkownikom prawidłowe działanie Platformy.
 2. Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników Platformy dotyczące Usług oferowanych przez Platformę może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem danego Konta, poprzez wysłanie wiadomości z Konta do Właściciela Platformy. Reklamacje dotyczące Usług oferowanych przez Platformę, złożone w inny sposób aniżeli za pomocą Konta nie będą rozpatrywane.
 3. Osoby nie posiadające Konta na Platformie mogą zgłaszać zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony, pisząc na adres e-mail: kontakt@zbadani.pl
 4. Reklamacje spełniające powyższe wymagania będą rozpatrywane w terminie 30 dni do daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Właściciela Platformy.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownika zostanie przesłana na jego Konto, natomiast informacja o rozpatrzeniu uwag Odwiedzającego zostanie wysłana na podany przez niego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

§7. Warunki  wypowiadania Umów o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną  i prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług  Drogą Elektroniczną  przez Użytkownika.

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać drogą elektroniczną na kontakt@zbadani.pl.
 2. Użytkownik będący konsumentem może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, zachowując 14 dniowy okres wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną Konto ulega dezaktywacji po upływie 14 dni.
 3. Lekarz może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia.
 4. Usunięcie Konta Użytkownika, Konta Pacjenta i/lub Konta Lekarza równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy dla danego Konta. Usunięcie Konta Użytkownika równoznaczne jest z dezaktywacją imiennych kont powiązanych, tj. Konta Pacjenta oraz Konta Lekarza.
 5. W przypadku Użytkownika będącego Lekarzem w ramach jednoosobowego Centrum Usługowego, usunięcie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez to Centrum Usługowe.
 6. Warunki odstąpienia od zamówienia na Usługę Dostępową określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Właściciel Platformy może wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi, Pacjentowi i Lekarzowi z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 8. Sposób i forma wypowiadania Umów przez Centrum Usługowe i Centrum Usługowemu przez Właściciela Platformy określone są w Ogólnych Warunkach, które Reprezentant zaakceptował po Weryfikacji nabywając dodatkowe uprawnienia na Platformie.
 9. Sposób i forma wypowiedzenia umowy przez Placówkę Medyczną i Placówce Medycznej przez Właściciela Platformy określona jest w umowie pisemnej zawartej z Właścicielem Platformy.

 

§8. Odpowiedzialność

 1. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nie wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań zaciągniętych przez jakikolwiek podmiot za pomocą Platformy, w tym w szczególności za poprawność, sposób i skutki wykonywania usług przez Użytkowników za pomocą Platformy, w tym za wykonanie lub/i nieprawidłowe wykonanie opisu badania, jakość opisu badania, za błędny opis badania, błędną diagnozę lub opinię, jakość przesyłanych materiałów, terminowość wykonywanego opisu.
 2. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje i materiały przekazywane i zamieszczane przez Użytkowników na Platformie w szczególności co do ich prawdziwości, rzetelności, zupełności.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną dokonanymi przez siebie działaniami lub zaniechaniami, a także za działania lub zaniechania osób, którymi się posługują, a w szczególności za: podanie nieprawdziwych danych, ujawnienie tajemnicy lub informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Właściciel Platformy odpowiada wobec Użytkowników nie będących konsumentami wyłącznie za działania i zaniechania wynikające z winy umyślnej Właściciela Platformy.
 5. W zakresie niezabronionym przez prawo Właściciel Platformy nie gwarantuje, że Usługi będą świadczone nieprzerwanie lub bez żadnych błędów, ani że Usługi spełnią oczekiwania i wymagania Użytkowników, a w przypadku naruszenia powyższych gwarancji Użytkownikom przysługuje uprawnienie do żądania od Właściciela Platformy usunięcia błędów w świadczonych Usługach. Odpowiedzialność Właściciela Platformy w powyższym zakresie ogranicza się do naprawy wadliwych Usług, a jeżeli błędy w Usługach nie dadzą się usunąć, albo koszt ich usunięcia byłby nadmierny, Właściciel Platformy poinformuje o tym Użytkownika, który uprawniony będzie do zakończenia korzystania z Platformy i wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Właściciel Platformy jest zwolniony od odpowiedzialności, w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem siły wyższej, w tym awarii łącza leżącej po stronie operatora, ponadto Właściciel Platformy nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszego Regulaminu są w szczególności; niezawiniona przez Właściciela Platformy przerwa w dostawie elektryczności, strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia, klęski żywiołowe i meteorologiczne, których Właściciel Platformy nie mógł przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do ich samych i ich działalności.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Platformy, zmiany profilu działalności Właściciela Platformy lub zmiany przepisów prawa. O dokonanej zmianie Regulaminu Właściciel Platformy poinformuje Użytkownika będącego konsumentem drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika poprzez Konto Użytkownika, najpóźniej na 7 dni przed ich wejściem w życie. Przy pierwszym logowaniu po zmianie Regulaminu Użytkownik poproszony będzie o zaakceptowanie nowego Regulaminu. W przypadku Centrum Usługowego i Placówki Medycznej zmieniony Regulamin zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Reprezentanta Konta Centrum Usługowego lub Placówki Medycznej podany przy Rejestracji nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia przesłania nowego Regulaminu Reprezentant nie wypowie Umowy, uznaje się że nowy Regulamin został zaakceptowany.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków podlegają prawu polskiemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w przypadku konsumenta jest sąd właściwości ogólnej, natomiast w przypadku Centrum Usługowego i Placówki Medycznej właściwym sądem jest sąd odpowiedni miejscowo dla siedziby Właściciela Platformy.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załączniki:

 

Dokument opublikowano dnia: 28 stycznia 2020 r.

Pobierz jako PDF