Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności

Przywiązując dużą wagę do prywatności Użytkowników naszej Platformy, kierując się wymogami przepisów prawa, Synektik S.A. opracował dokument informujący o zasadach gromadzenia, zabezpieczania oraz przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy Zbadani.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Platformy Zbadani.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwana dalej RODO.

 1. Synektik S.A. zapewnia, że przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających wszelkie serwisy internetowe Spółki oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem www.zbadani.pl.
 2. Platforma Zbadani.pl działa pod adresem internetowym www.zbadani.pl i jest własnością  Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-710 przy Alei Wincentego Witosa 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, NIP: 521-31-97-880, kapitał zakładowy 4 264 564,50 PLN.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych na Platformie jest Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-710), Aleja Wincentego Witosa 31 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377574, NIP 5213197880, REGON 015164655.
 4. Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Zapewniamy, że stale kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Administrator danych osobowych z należytą starannością wprowadza i zapewnia odpowiednie środki techniczne i stosuje specjalistyczne zabezpieczenia informatyczne dotyczące systemów szyfrowania danych. Administrator zabezpiecza transfer danych osobowych w ramach świadczenia usług przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich przy zastosowaniu protokołu TLS.
 6. Administrator danych osobowych zapewnia, że stosuje dobre praktyki i dba o bezpieczeństwo transmitowanych oraz gromadzonych danych stosując wielopoziomowe zabezpieczenia, w tym szyfrowany protokół HTTPS.
 7. Administrator oświadcza, że zapewnia Użytkownikom realizowanie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa kontrolowania przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 8. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Nad procesem przetwarzania danych sprawowana jest stała kontrola przez Administratora, ograniczająca jednocześnie dostęp do danych w możliwie największym stopniu, która ponadto udziela stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Platformy.
 9. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody, wyrażanej przez Użytkownika przy Rejestracji, w celu zawarcia, rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Platformy, kontaktowania się z Użytkownikiem oraz wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Platformy.
 10. Na podstawie danych osobowych Użytkowników podanych przy Rejestracji przeprowadzana jest Weryfikacja, co do tożsamości osoby rejestrującej się oraz czy osoba rejestrująca się spełnia warunki przewidziane Regulaminem, a także przepisami prawa.
 11. Jeśli wyrazisz dodatkowe zgody marketingowe, to Synektik S.A. może wykorzystać podane przez Ciebie dane, na podstawie Twojej zgody w celu:
  • wysyłki informacji handlowych i marketingowych wybranym przez Ciebie sposobem komunikacji;
  • w celu informowania o nowej ofercie usług realizowanych za pomocą Platformy;
  • w celu realizacji działań w trakcie trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających na analizie i badaniu satysfakcji Użytkownika, zainteresowania marką oraz usługami oferowanymi przez Synektik S.A.
 12. Synektik S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 13. Dokonując zamówienia na Usługę Dostępową, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania tej usługi. Administrator zapewnia, że dane obrazowe pobierane z serwisu Placówki Medycznej nie są przechowywane i gromadzone na serwerach Platformy, a przekazywane bezpośrednio do właściwego Centrum Usługowego.
 14. W trakcie realizacji transakcji na Platformie, w związku z zamówieniem Usługi Dostępowej, firma Synektik S.A. nie zbiera informacji na temat kont bankowych Użytkowników. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem systemów firm trzecich, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
 15. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Synektik S.A. należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
 16. Platforma Zbadani.pl wykorzystuje pliki tzw. „cookies” (ciasteczka). Zapisywane w komputerach osób korzystających z Platformy informacje tekstowe pomagają w dostosowywaniu usług i treści do indywidualnych potrzeb. Mechanizm ten  ponadto odpowiada za ułatwienie dostępu Użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych Użytkowników, ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania Platformy niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

Rozporządzenie o ochronie Danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-710 przy Alei Wincentego Witosa 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, NIP: 521-31-97-880, kapitał zakładowy 4 264 564,50 PLN, numer telefonu: +48 22 327 09 00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: serwis@synektik.com.pl.
 • Inspektorem ochrony danych w Synektik S.A. jest p. Jacek Krus (iod@synektik.com.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i jeśli wyraził(-a) Pani/Pan stosowną zgodę, również w celach marketingowych i Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Synektik S.A.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wszystkie serwery informatyczne mogące przetwarzać dane osobowe znajdują się na terenie Polski.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Pani/Pana dane mogą przetwarzane w sposób zautomatyzowany np. w celu wystawienia faktury VAT za zamówienie Usługi Dostępowej lub w celu przesłania linku aktywacyjnego w celu potwierdzenia rejestracji lub (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) w celu przesłania informacji marketingowej lub handlowej.
 • Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt. 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 • Synektik S.A. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Synektik S.A. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny – iod@zbadani.pl.
 • Niniejszym informujemy, że postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą podlegać udoskonaleniom. Najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie zbadani.pl/polityka-prywatnosci tj. w Części Ogólnodostępnej Platformy. Zapewniamy, że żadne wprowadzone zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

 

Cookies (ciasteczka)

Platforma teleradiologiczna Zbadani.pl działa pod adresem www.zbadani.pl. Jest własnością i prowadzona jest przez firmę Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-710 przy Alei Wincentego Witosa 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, NIP: 521-31-97-880, kapitał zakładowy 4 264 564,50 PLN, numer telefonu: +48 22 327 09 00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: serwis@synektik.com.pl.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Synektik S.A.. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Synektik S.A.

Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Synektik S.A. nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia przenośne:

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Synektik S.A. zawierają odnośniki do innych stron WWW. Synektik S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Synektik S.A.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Statystyki Hotjar

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Hotjar. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Hotjar w celach tu opisanych.

 

Dokument opublikowano dnia: 28 stycznia 2020 r.

Pobierz jako PDF