Załącznik nr 2 do Regulaminu

Usługa Dostępowa

„Zasady składnia zamówień na Usługę Dostępową”

I. Informacje Ogólne

Niniejsze Zasady określają warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi organizacji na rzecz Pacjenta przez Właściciela Platformy Usługi Dodatkowego Opisu Badania tj. obrazowego badania radiologicznego wymienionego na Koncie Pacjenta, wykonanego i znajdującego się w Placówce Medycznej (zwanym dalej: „Badaniem„) lub Dodatkowej Konsultacji Badania, tj. konsultacji Badania przez Lekarza o określonej specjalizacji i w ramach tej specjalizacji, w oparciu o teleradiologię, na Platformie Zbadani.pl, której właścicielem jest Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-710) przy Al. Witosa 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000377574, NIP 5213197880, REGON 015164655 (zwana dalej: „Usługą Dostępową”).

 1. Szczegółowe warunki funkcjonowania Platformy, zakres Usług wykonywanych w ramach Platformy, zasady rejestracji i korzystania z Konta Pacjenta określone są w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu oraz definicje w nim zawarte stosowane będą także do zamówień na Usługę Dostępową składanych przez Pacjenta na podstawie niniejszych Zasad składania zamówień na Usługę Dostępową.
 2. Niniejsze Zasady składania zamówień na Usługę Dostępową stanowią integralną część Umowy o Świadczenie Usługi Dostępowej, a ich akceptacja wraz z akceptacją Regulaminu jest niezbędna do zawarcia przez Pacjenta umowy o Usługę Dostępową (zwana dalej: „Umową”).
 3. Postanowienia niniejszych Zasad składania zamówień na Usługę Dostępową znajdują zastosowanie w przypadku skorzystania przez Pacjenta z Usługi Dostępowej.
 4. Niniejsze Zasady składania zamówień na Usługę Dostępową stanowią wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz 380 ze zm.)
 5. Niniejsze Zasady składania zamówień na Usługę Dostępową przesyłane są z momentem zawarcia Umowy na adres elektroniczny Pacjenta, podany podczas Rejestracji oraz publikowane są na Platformie nieodpłatnie w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

II. Sposób i forma zawarcia Umowy

 1. Usługa Dostępowa obejmuje:
  1. Organizację przez Właściciela Platformy na rzecz Pacjenta świadczenia Usługi Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania, wykonywanego przez Centrum Usługowe, w tym zakup Usługi Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania od Centrum Usługowego na rzecz Pacjenta;
  2. Zapewnienie transferu danych między Placówką Medyczną a Centrum Usługowym, niezbędnych do wykonania Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania;
  3. Zapewnienie transferu danych między Centrum Usługowym a Pacjentem celem udostępnienia Pacjentowi Dodatkowego/Konsultacji Opisu Badania;
  4. Pobranie od Pacjenta opłaty za Usługę Dostępową.
 2. Zawarcie umowy na Usługę Dostępową możliwe jest jedynie w przypadku posiadania aktywnego Konta Pacjenta na Platformie.
 3. Usługa Dostępowa ma charakter odpłatny, wysokość opłaty za tę usługę określona jest w cenniku, który zamieszczony jest w Części Ogólnodostępnej Platformy i obejmuje ona również koszt zakupu Usługi Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania od Centrum Usługowego przez Właściciela Platformy, a Pacjent nie jest zobowiązany do dokonywania z Centrum Usługowym jakichkolwiek rozliczeń z tytułu wykonania Dodatkowego Opisu/Konsultacji.
 4. Pacjent dokonuje z góry uiszczenia opłaty za Usługę Dostępową na rzecz Właściciela Platformy (zwana dalej: „Opłatą”). Wysokość Opłaty zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
 5. Uiszczenie Opłaty następuje w formie elektronicznej w sposób wybrany przez Pacjenta, spośród dostępnych sposobów płatności wskazanych na Platformie. Wykonanie przez Właściciela Platformy Usługi Dostępowej możliwe jest jedynie po otrzymaniu przez Właściciela Platformy Opłaty.
 6. Pacjent posiadający Konto na Platformie zawiera umowę na Usługę Dostępową poprzez Portal Pacjenta, przez wskazanie Badania na liscie badań dostępnych w danej Placówce Medycznej i kliknięcie przycisku zamówienia konkretnej usługi, a następnie może wybrać Centrum Usługowe i (opcjonalnie) sugestię co do preferowanego Lekarza, który ma sporządzić Dodatkowy Opis/Konsultację Badania.
 7. Jeżeli Pacjent nie dokona wyboru co do Centrum Usługowego, Dodatkowy Opis/Konsultację Badania sporządzi Centrum Usługowe, które jako pierwsze zgłosi się do jego sporządzenia lub to, które wybierze Platforma na podstawie kryterium zapewniającym możliwie krótki czas realizacji Usługi.
 8. Umowa o Usługę Dostępową jest zawarta z chwilą otrzymania Opłaty przez Właściciela Platformy.
 9. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Dostępowej.
 10. Po zgłoszeniu się Centrum Usługowego, Właściciel Platformy dokona zakupu konkretnej usługi na rzecz Pacjenta, a następnie kieruje polecenie do Placówki Medycznej na udostępnienie Centrum Usługowemu Badania.
 11. Po dokonanym zakupie, na Koncie Pacjenta pojawi się informacja o Centrum Usługowym oraz Lekarzu, który sporządzi Dodatkowy Opis/Konsultację Badania, wraz z informacją, że usługa jest realizowana.
 12. Po wykonaniu przez Centrum Usługowe Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania, na Koncie Pacjenta pojawia się Dodatkowy Opis/Konsultacja Badania.

III. Odstąpienie od umowy.

 1. Pacjent może odstąpić od umowy na Usługę Dostępową w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. III ust. 2 poniżej.
 2. Z chwilą otrzymania na Koncie Pacjenta informacji, o której mowa w pkt. II ust. 11, Pacjentowi w związku z brzmieniem art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje.

IV. Odpowiedzialność za wykonanie Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania

 1. Centrum Usługowe ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Pacjenta za sporządzony Dodatkowy Opis/Konsultację Badania.
 2. Centrum Usługowe ponosi w szczególności wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub/i nieprawidłowe wykonanie Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania, jakość Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania, za błędny Dodatkowy Opis/Konsultację Badania, błędną diagnozę lub opinię, jakość przesyłanych materiałów, terminowość wykonywanego Dodatkowego Opisu/Konsultacji Badania.
 3. Właściciel Platformy odpowiada wobec Pacjenta za bezpieczeństwo przesyłanych danych i transmisji, kompletność transmisji oraz poprawność transmitowanych danych.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące odpowiedzialności określone są w Regulaminie, który wraz z niniejszymi Zasadami składania zamówień na Usługę Dostępową stanowią integralną część Umowy o Świadczenie Usługi Dostępowej.

VI. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

 1. Stosunek prawny między Właścicielem Platformy a Pacjentem (tj. Umowa o Świadczenie Usługi Dostępowej), jak również wszelka odpowiedzialność Właściciela Platformy wobec Pacjenta (umowna lub pozaumowna), a także Pacjenta wobec Właściciela Platformy podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory związane z Umową, na którą składa się Regulamin oraz niniejsze Zasady składania zamówień na Usługę Dostępową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.

 

Dokument opublikowano dnia: 28 stycznia 2020 r.

Pobierz jako PDF