Innowacje

Innowacja
Produktowa

Opracowana koncepcja to innowacja produktowa, modułowa platforma pierwszego globalnego systemu, pełniącego jednocześnie funkcję konektora PACS w architekturze peer-to-peer (próba stworzenia centralnego węzła radiologicznego – nie mylić z centralnym repozytorium). Założenia i architektura umożliwia wdrożenie systemu do wszystkich – w ujęciu ogólnokrajowym – szpitalnych archiwów PACS i połączenie ich w model gwiazdy, komunikującej lekarzy, pacjentów, ośrodki świadczeń zdrowotnych i centra opisowe.

Ponadto umożliwia automatyczne i bezpieczne transferowanie, udostępnianie i przechowywanie danych obrazowych dzięki opracowaniu szyny wymiany objętościowych obrazowych danych medycznych dla e-rynku teleopisów. Po pełnej komercjalizacji wyników prac B+R, docelowa platforma wspierać będzie pracę radiologów i sprzyjać będzie ciągłemu podnoszeniu jakości diagnostyki, optymalizować pracę lekarzy radiologów, których na rynku jest zbyt mało, celem zaspokojenia potrzeb i popytu na wysokospecjalistyczne usługi radiologiczne.

 

Innowacja
Procesowa

Jest to jednocześnie innowacja procesowa, zarówno ze względu na umożliwienie wejścia w nowy model biznesowy prowadzonej przez Synektik działalności związanej z oprogramowaniem – zmiany ze sprzedaży licencji i wdrożeń systemów w rodziny ArPACS on-site, na rzecz mikro prowizji i opłat abonamentowych w ramach tworzonej platformy Zbadani.pl – jak również ze względu na dostarczenie zupełnie nowego narzędzia dla swoich klientów, którzy będą mogli wymieniać się obrazową dokumentacją medyczną w sposób zdalny.

Korzyści dla centrum świadczącego usługi opisu i konsultacji:

 • Automatyczna integracja ze wszystkimi placówkami, z którymi platforma jest już lub będzie zintegrowana
 • Rosnąca liczba napływających zleceń z całego kraju, z placówek medycznych oraz bezpośrednio od pacjentów
 • Jakość zawsze diagnostyczna i dostęp do badań historycznych
 • Usprawnienie procesów zarządzania, powiadomień i koordynowania pracy zespołu lekarzy (również zdalnych)
 • Możliwość definiowania dedykowanych cenników dla klientów
 • Dostęp do zleceń z wolnego rynku i określanie preferowanych rodzajów zleceń (modalność, specjalizacja, części anatomiczne)
 • Swobodny przepływ udostępnionych badań
 • Zestawienia ilościowe i kwotowe za wykonane usługi oraz statystyki dotyczące konkretnych lekarzy (moduł rozliczeniowy)

Korzyści dla placówek medycznych:

 • Minimalny koszt wdrożenia i pełna integracja ze wszystkimi placówkami i centrami opisowymioraz lekarzami (freelancerami)
 • Wydawanie wyników przez Portal Pacjenta
 • Placówka Medyczna może świadczyć usługi jako Centrum Usługowe (konsultacje i opisy)
 • Wysoka jakość – zawsze praca na obrazach w jakości diagnostycznej (DICOM)
 • Wypełnienie braków kadrowych przez zlecanie pracy do lekarzy zdalnych
 • Łatwiejsze zarządzanie procesem wykonywania badań
 • Minimalizacja kolejki w opisywaniu badań i optymalizacja kosztów wykonywania opisów
 • Dodatkowe źródło przychodów za wybrane usługi dla pacjentów (np. wydawanie wyników z archiwum poprzez Portal Pacjenta)
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych:
  • serwer instalowany jest w placówce obok PACS/RIS/HIS
  • dane nie opuszczają placówki, dopóki nie zostanie wykonane zlecenie na konkretnym badaniu
  • dane obrazowe nigdy nie trafiają do platformy
  • badania DICOM przekazywane są szyfrowanym połączeniem punkt-punkt

Korzyści dla lekarzy (radiologów i specjalistów):

 • Praca zdalna, możliwość współpracy z innymi lekarzami, konsultowanie opisywanego badania
 • Wewnętrzny komunikator, pozwalający na wymianę informacji pomiędzy współpracownikami, ale również możliwość kontaktu z pacjentem, który zlecił wykonanie II opinii lub konsultacji
 • Jakość DICOM, dostęp do badań oraz opisów historycznych

Korzyści dla pacjentów:

 • Wyniki radiologiczne z wielu placówek w jednym miejscu – jeden login, brak kolejek
 • Dostęp do usług medycznych: radiologa (II opinia), specjalisty (konsultacja), wyszukiwarka lekarza/specjalisty, odtwarzanie badań archiwalnych
 • Udostępnienie badania swojemu lekarzowi podczas wizyty stacjonarnej

 

Wyzwania,
Rozwiązania

W ramach opracowanych innowacji procesowych oraz produktowych, udało się zrealizować wymienione poniżej ogólne założenia dotyczące zagadnień technologicznych jak i możliwości świadczenia nowych, znacząco ulepszonych usług, zarówno przez Synektik, jak i przez profesjonalne firmy i lekarzy do pacjentów i placówek medycznych – za pomocą naszej platformy.

 • Stworzenie rozwiązania teleinformatycznego, pozwalającego na wymianę obszernej obrazowej dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami zrzeszonymi (w dowolnym kierunku).
 • Usprawnienie ich pracy i automatyzacja procesów.
 • Zwiększenie kooperacyjności pomiędzy placówkami.
 • Opracowanie rozwiązania, które pozwala na przesyłanie badań z placówek satelitarnych do jednostki nadrzędnej, np. w celu uzyskania tzw. drugiej opinii lub konsultacji, ale również pomiędzy wszystkimi placówkami.
 • Dystrybucja badań do pacjentów – zrezygnowaliśmy z możliwości udostępniania badań zanonimizowanych, gdyż wiązało się to z ryzykiem przekazania danych osobowych w niepowołane ręce, np. jeśli lekarz zawrze bezpośrednio w treści opisu lub w adnotacjach na badaniu dane osobowe pacjenta.

Umożliwienie telepracy – wyzwania rynku i rozwiązania w platformie:

 • Jakość wpisana jest w pracę radiologa.
 • Od tego z jakich narzędzi korzysta często zależy trafność diagnozy.
 • Brak dostępu do technologii ogranicza możliwości radiologów.
 • Wiedza radiologa jest bezcenna, dlatego należy niwelować bariery, które uniemożliwiają jej efektywne wykorzystywanie, takie jak:
  • Bariery terytorialne – powszechny dostęp przez internet jest wpisany w platformę z założenia
  • Brak dostępu do badań historycznych – rozwiązane przez dostęp z poziomu okna opisu badania do zakładki z powiązanym badaniami dla danego pacjenta
  • Brak dostępu do badań w jakości diagnostycznej – platforma w swoim interfejsie WWW zarządza przepływem pracy, zleceń i opisów. Samo badanie trafia do bazy PACS u lekarza, który badanie ma opisać. Badanie jest zapisane i przetransmitowane bezstratnie w standardzie DICOM.
  • Brak informacji pobocznych i wyników innych badań – lekarz na platformie widzi w szczegółach zlecenia, obok okna opisu badania, wszystkie załączone do niego dokumenty, w tym przede wszystkim skierowanie i informacje pomocnicze.
  • Brak możliwości skonsultowania się z innym lekarzem – lekarz będzie mieć możliwość udostępnienia swojego zlecenia do konsultacji do nawet kilku lekarzy, którzy odpiszą mu, mając dostęp do obrazów DICOM danego przypadku.

Informacja, zamiast pełnego dostępu:

Nie chcemy by wszystkie szpitalne PACS zostały udostępnione innym zrzeszonym placówkom w otwarty sposób. Jednak informacja o posiadaniu przez inny szpital konkretnego badania może być bezcenna. Wiedza nt. niedawno wykonanych przez pacjenta badań może uchronić go przed ponownym naświetleniem. Sam pacjent lub placówka może udostępnić badanie na żądanie radiologa.

Działalność komercyjna i duży potencjał na komercjalizację wyników prac B+R:

Mając tak rozbudowaną sieć specjalistów radiologów – system do wymiany danych obrazowych i opisów – wystarczy rozszerzyć system o moduł rozliczeniowy i płatności, aby uruchomić komercyjne usługi pomiędzy placówkami lub dla pacjentów, chcących zasięgnąć drugiej opinii lub skonsultować badanie.

W toku prowadzonych badań i analizą potrzeb, w tym podczas badań fokusowych, wykreowała się nowa szeroka grupa odbiorców usług. Na badaniach radiologicznych nie pracują wyłącznie lekarze radiolodzy, którzy jako jedyna grupa zawodowa posiada uprawnienia do ich diagnozowania, natomiast wszyscy inni lekarze specjaliści, jak ortopedzi, onkolodzy, również korzystają z badań radiologicznych do konsultacji i podejmowania decyzji o dalszym specjalistycznym leczeniu pacjenta. Również ich włączyliśmy do platformy jako specjalistów, którzy mogą konsultować komercyjnie badania dla pacjentów.

Inne cele szczegółowe (zagadnienie technologiczne):

Rozwiązanie zapewnia dostęp zdalny do badań przez lekarzy, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych medycznych. Przez zdalny dostęp rozumie się możliwość świadczenia telepracy z wykorzystaniem stacji diagnostycznej spełniającej wymogi Ministerstwa Zdrowia w zakresie radiologii.

Badania do opisu mogą być przypisywane automatycznie do lekarzy w zależności od specjalizacji lekarza lub trafiają do kolejki ogólnej. Zlecenia mają możliwość priorytetyzowania dla pacjentów CITO oraz (nowa kategoria – innowacja procesowa i produktowa) ratujących życie – tzw. EMERGENCY (wyższa cena za realizacje takiego typu zlecenia).

System w założeniach ma możliwość zdefiniowania trybów pracy dla poszczególnych placówek, aby możliwe było np. automatyczne wysyłanie wszystkich wykonywanych badań na bieżąco do wybranego centrum opisowego (np. w przypadku niedoboru radiologów na miejscu w określone dni).