Analiza

Proces

ANALIZA

Analizę biznesową podzieliliśmy na cztery obszary funkcjonalne:

 • Obszar pacjenta
 • Obszar placówki medycznej
 • Obszar centrum opisowego
 • Obszar administracyjny

W każdym z obszarów wykonaliśmy szczegółowe rozpoznanie składające się z analizy interesariusza oraz jego wymagań w stosunku do platformy. Omówiono je szczegółowo w dalszych rozdziałach.

Zgodnie z założeniem projektowania zorientowanego na użytkownika oraz metodologią „design thinking” dane jakościowe i ilościowe zostały zebrane za pomocą następujących narzędzi:

 • indywidualnych wywiadów pogłębionych z interesariuszami,
 • benchmarków rozwiązań konkurencji na rynkach europejskich oraz rynku amerykańskim,
 • kanwy propozycji wartości,
 • badań fokusowych,
 • person reprezentujących grupy docelowe (klientów platformy) w ujęciu behawioralnym (zachowania i przyzwyczajenia) i marketingowym (dane demograficzne).

Na podstawie zebranych informacji przedstawiliśmy modele studiów przypadku użycia wraz ze scenariuszami, modele procesów biznesowych oraz architekturę usług biznesowych.

Wymagania zostały podzielone na cztery grupy zgodnie z metodyką MoSCoW:

 • M – MUST (musi być): Opisuje wymaganie, które musi być spełnione w końcowym, finalnym rozwiązaniu.
 • S – SHOULD (powinien być): Reprezentuje pozycję o wysokim priorytecie, która powinna być zawarta w rozwiązaniu, jeżeli jest to możliwe.
 • C – COULD (może być): Opisuje wymaganie, które jest postrzegane jako pożądane, ale niekonieczne. Zostanie ono zawarte, jeżeli pozwolą na to czas i zasoby.
 • W – WON’T (nie będzie): Reprezentuje wymaganie, które – za zgodą interesariuszy – nie będzie implementowane w danym wydaniu, ale może być rozpatrzone w przyszłości.

Cały zakres został podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap jest to analiza wymagań obligatoryjnych, najważniejszych z punktu widzenia interesariuszy. Są to wymagania adresowane najczęściej przez usługi biznesowe interesariuszy. Drugi etap zawiera kontynuację realizacji wymagań obligatoryjnych oraz realizację części wymagań nieobligatoryjnych, ale według interesariuszy istotnych z ich punktu widzenia.

Trzeci etap jest to realizacja pozostałych istotnych wymagań adresowanych do usług i funkcjonalności wspierających usługi biznesowe.

Wymagania których interesariusze niekoniecznie oczekują, ale które mogłyby być im przydatne, mogą być realizowane w kolejnych etapach po zakończeniu projektu B+R, w fazie wdrożenia i rozwoju platformy.

Mapowanie wymagań na diagramie zgodnie ze ścieżkami przepływu użytkowników
Mapowanie wymagań na diagramie zgodnie ze ścieżkami przepływu użytkowników